ราชกิจจาฯ ออกประกาศ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ 8 ไร่ ให้สนามบินดอนเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ 8 ไร่ ให้สนามบินดอนเมือง

Publish 2019-10-06 14:08:26


เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาระบุไว้ดังนี้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการท่าอากาศยาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562”


มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
 สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 26695 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการท่าอากาศยานตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นลานจอดอากาศยานเพื่อเพิ่มจำนวนหลุมจอดอากาศยาน และเป็นเส้นทางสำหรับนำอากาศยานเข้าและออกจากโรงเก็บอากาศยาน

ประกอบกับที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว เพื่อปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยานที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และวัดดอนเมืองได้รับค่าผาติกรรม จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว สมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง ๔ นายทหารใหญ่ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลด พ.ต.อ. ธรรมนิธิ พ้นรองเลขาธิการพระราชวัง
-ประกาศราชกิจจาฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน