สถ. บูรณาการ 3 ภาคีเครือข่าย หนุนท้องถิ่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19

สถ. บูรณาการ 3 ภาคีเครือข่าย หนุนท้องถิ่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19

Publish 2020-02-26 11:24:43


          วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเมือง  อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ COVID-19 เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 34 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 79,702 ราย มีอาการรุนแรง 11,567 ราย เสียชีวิต 2,626 ราย

          ขณะที่สถานการณ์ภายในประเทศ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 1,453 ราย พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 332 ราย อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1,116 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 5 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันสะสม 35 ราย (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 21 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 14 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย) ประกอบกับ COVID-19 เป็นโรคติดต่อได้ทางการหายใจนำละอองที่มีไวรัสจากการ ไอ จาม จากน้ำมูกน้ำลาย หรือสัมผัสเชื้อ เช่น การสัมผัสหรือจับสิ่งของต่าง ๆ โดยไม่ได้ล้างมือ แล้วนำมือมาสัมผัสจมูก ปากหรือตา ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคไวรัสดังกล่าวง่ายยิ่งขึ้น มาตรการป้องกันการระบาดโรค ที่สำคัญคือทุกคนต้องป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงวิธีป้องกันที่สะดวกโดยสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดทำเองได้เอง เพื่อมิให้เกิดภาวะขาดแคลน กระทรวงมหาดไทยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” 

          อธิบดี สถ. กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ว่าประกอบด้วย การสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้มีการเชิญชวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม “การจัดอบรมแบบปูพรมทั่วประเทศ จะช่วยสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองในครัวเรือนให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน นอกจากจะป้องกันการระบาดของ COVID-19 แล้ว หน้ากากอนามัยที่จัดทำขึ้น ยังสามารถใช้ป้องกันฝุ่นละออง โรคทางเดินหายใจ รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว 

www.facebook.com/ท้องถิ่นไทย