"มจร." จัดการสัมมนาวิชาการ นานาชาติ ครั้งที่ 2

Publish 2016-06-04 22:34:04

บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กว่า 20 แห่ง อาทิ สถาบันการศึกษาทางด้านปรัชญา สารวปัล ราทะ กริชนัน มหาวิทยาลัยอัสสัม ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2  รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษ ชิ้นนี้