กทบ.เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ

กทบ.เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ

Publish 2016-06-25 00:24:49

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดโครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ”ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์โดยในงานได้เชิญวิทยากรชื่อดังร่วมเสริมสร้างความรู้พร้อมแนะเคล็ดไม่ลับสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างสร้างความก้าวหน้า ความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรภายใต้มาตรฐานกองทุนหมู่บ้านให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นสาก

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ตามแนวประชารัฐเพื่อสร้างเสริมรากฐานของประเทศให้มั่นคงโดยร่วมมือกับภาคเอกชนผนึกกำลังจัดโครงการ “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ” ให้เป็นโครงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีรายรายได้ และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจากการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการทำงานและปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งในเร็วๆนี้คาดว่าจะมีการนำผลิตภัณฑ์จากโครงการนี้ไปสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศและต่อยอดทางธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการค้าส่งออกไปยังต่างประเทศในอนาคต เพราะตลาดสมุนไพรไทยนั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหลายๆประเทศทั่วโลก

 ด้าน รองศาสตราจารย์นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกล่าวถึงโครงการนี้ว่า “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยถือว่าเป็นรากฐานของประเทศ อีกทั้งเป็นช่องทางเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน โดยลักษณะการจัดโครงการมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนและตัวแทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมรับการอบรม โดยสรรหาจากสมาชิกจากกองทุนหมู่บ้านในเขตปริมณฑล มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติการทดลองทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สบู่ แชมพู โลชั่น จากการอบรมในโครงการ

 

ด้าน ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ปรึกษาโครงการกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” ได้มองเห็นถึงความสำคัญและประสิทธิภาพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจากเดิมที่ผลิตสินค้าได้ดีอยู่แล้ว แต่เราต้องทำให้เกิดการบริหารจัดการและยกระดับพร้อมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้ชุมชน จึงได้เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรม อาทิ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ คุณพรต เสตสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ซึ่งจะมาร่วมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วยด้าน ดร. ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า“โครงการนี้มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ คือการที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรขึ้นมาด้วยตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการประยุกต์ใช้จากวัตถุดิบท้องถิ่น พร้อมทั้งขยายต่อให้กับคนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และในการประเมินผลสำเร็จของผู้เข้าอบรม เราจะมีการเลือกกองทุนตัวอย่างเพื่อลงตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพหลังจากที่ได้เข้าร่วมรับการอบรม เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าของกองทุนตัวเองด้วย”

 

ด้าน เจ้าคุณพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า “ทางวัดเห็นด้วยกับการที่ญาติโยมจะนำสินค้าสมุนไพรผลสำเร็จของโครงการ การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐครั้งนี้ ไปร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะตลาดประชารัฐ ร่วมกับกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ทางวัดได้จัดขึ้นโดยทางวัดไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดการเปิดตลาดประชารัฐในวัดโพธิ์ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในงานถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะวัดโพธิ์มีโรงเรียนนวดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยการนวดแผนไทยแห่งแรกของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรมากมาย และยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามภายในวัดมากมาย ซึ่งจะเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตและได้แสดงศักยภาพด้านสมุนไพรไทยในสายตาชาวต่างชาติด้วย”


ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” ริเริ่มจากแนวคิดของ รองศาสตราจารย์นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ต้องการสนองนโยบายภาครัฐตามแนวทางประชารัฐ และการพัฒนาสินค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปพร้อมกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีช่องทางการตลาดที่สามารถสร้างเป็นโอกาสทองได้หลายรูปแบบ โครงการนี้นอกจากจะมีการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ประยุกต์มาจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอางค์สมุนไพรแล้ว ยังมีการให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สอนเทคนิคการตลาดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และรายละเอียดโครงการได้ที่เพจ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120. โทร. 0-2100-4209….


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน