คืนคนดีสู่สังคม! ผู้ว่าฯนครปฐม เปิดโครงการ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ”รุ่นที่ 2 เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดอย่างสมัครใจ

คืนคนดีสู่สังคม! ผู้ว่าฯนครปฐม เปิดโครงการ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ”รุ่นที่ 2 เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดอย่างสมัครใจ

Publish 2016-07-06 17:30:54

เมื่อนี้ (6 ก.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม โดยไม่หันไปพึ่งยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นการลด Demand ซึ่งเป็นวงจรสำคัญของปัญหายาเพสติด และในปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโดยปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม เน้นกระบวนการชักชวน-สมัครใจ เป็นอันดับแรก มีระบบติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลอย่างครบวงจร เพื่อลดจำนวนผู้เสพให้มากที่สุด 


สำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รุ่นที่ 2 ได้นำรูปแบบการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน มาดำเนินการใช้ระยะในการฝึกอบรม 12 วัน จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน และฝึกอาชีพ 3 วัน โดยวิทยากรครูพี่เลี้ยงจะต้องร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมกิจกรรมกับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในค่ายบำบัดตลอด 24 ชั่วโมง และมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม เช่น การฝึกอบรม การฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น โดยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 ราย และได้คัดกรองผ่านศูนย์คัดกรองผู้เข้าอบรมบำบัดฟื้นฟูอำเภอเมืองนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ซึ่งจำแนกเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 50 ราย แบ่งเป็นชาย 45 ราย หญิง 5 ราย หลังจากนั้นจะส่งเข้ารับการบำบัดกับโรงพยาบาลนครปฐม ระบบแมททริกด์ โปรแกรม โดยสาธารณสุขจำนวน 12 ราย แยกเป็นชาย 10 ราย หญิง 2

 

ภาพ/ข่าว : ปนิทัศน์ มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน