สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯจ.ปัตตานีพระราชทานรางวัล อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ

Publish 2016-11-14 22:49:57

วันนี้ เวลา 16.07 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีวันนี้ เวลา 18.58 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ อิหม่าม และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ และเงินรางวัลประจำปี 2558

ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามที่ได้รับรางวัล และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2558

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นบุคคลสำคัญและมีเกียรติ ด้วยเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามิกชน ให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษา ทั้งในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตให้ถูกตรงตามบทบัญญัติแห่งศาสนา ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นรากฐานในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่เยาวชน ด้วยการให้การศึกษาที่ดีที่ครบถ้วน ทั้งด้านวิชาสามัญ และวิชาศาสนา หน้าที่ดูแลและแนะนำสั่งสอนอิสลามิกบริษัท และหน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนและการศึกษาที่ดีพร้อมทั้งหลักวิชาและหลักธรรม ย่อมสามารถดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพ สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้แท้จริง ดังนั้น ผู้นำศาสนาก็ดี ผู้บริหารโรงเรียนก็ดี จึงควรจะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา และร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด งานทุกอย่างในหน้าที่จักได้ดำเนินรุดหน้า และอำนวยประโยชน์ในการสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายโดยสมบูรณ์

 

ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียง อุดร แสงอรุณติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุดร แสงอรุณ