จบแล้วจ้า!! พ่อแก่-แม่เฒ่า พาเหรดรับใบปัญญาบัตร หลังสำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ลูกหลานร่วมยินดี ชื่นมื่น!!

จบแล้วจ้า!! "พ่อแก่-แม่เฒ่า" พาเหรดรับใบปัญญาบัตร หลังสำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ลูกหลานร่วมยินดี ชื่นมื่น!!

Publish 2017-03-27 21:37:39

 

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุทธิพงษ์  เอี่ยมอ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ และเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซับสมบูรณ์  ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบใบปัญญาบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาประจำปี  จำนวนทั้งหมด 105 คน แยกออกเป็น นักเรียนผู้สูงอายุ ชาย จำนวน 17 คน และ นักเรียนผู้สูงอายุ หญิง จำนวน 88 คน   ซึ่งรุ่นนี้ นับเป็นรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซับสมบูรณ์  โดยมี นายอาคม  สุวรรณโน  ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ "ใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ"พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และกล่าวชื่นชม ในความสำเร็จครั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมกันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก และแยกย้ายไปถ่ายรูป ตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จัดเตรียมไว้ให้อย่างสวยงาม 

 

จากการสอบถาม นายสุทธิพงษ์  เอี่ยมอ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ในนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซับสมบูรณ์  เปิดเผยว่า ปัจจุบันตำบลซับสมบูรณ์ เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.20 (จำนวนผู้สูงอายุ 663) ของประชากรทั้งหมด  และพบว่าผู้สูงอายุได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่แข็งแรงดี ไม่เจ็บป่วยหรือเข้าสังคมได้ จำนวน 471 คน  กลุ่มสีเหลือง คือ กลุ่มที่ติดบ้าน หรือมีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน และ กลุ่มสีแดง คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือพิการ มีจำนวน 6 คน  ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ คือ กลุ่มสีเขียว มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระพึ่งพิง 

 


 

 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จึงสนับสนุนให้เกิดเวทีให้ผู้สูงอายุได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างคุณค่าผู้สูงอายุในตำบลซับสมบูรณ์ให้ "แก่อย่างมีคุณค่า  ชราอย่างมีคุณภาพ" ทั้งนี้ แนวทางกาดำเนินงาน  โรงเรียนผู้สูงอายุซับสมบูรณ์  เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ รู้จริง  ปฏิบัติได้  ถ่ายทอดเป็น  ซึ่งแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรชั้นต้น เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไป โดยจัดการเรียนการสอนให้ 5 หมวดวิชาหลัก ประกอบด้วย แนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนา ,การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,วิถีชีวิตและวัฒนธรรม,หน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตย และเกษตรพอเพียง  ซึ่งจะทำการเรียนการสอน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 15.00 น. ที่ อบต.ซับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ชัยกฤต คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน