จังหวัดอุบลราชธานี!! ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) พัฒนากลุ่ม "เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" ให้มีรายได้และผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น (มีคลิป)

Publish 2017-06-20 11:52:36


อุบลราชธานี - วันที่ 16 มิถุนายน 60 ที่โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุม ปรึกษาหารือ เรื่องการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพชาวนา ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี สู่เกษตรกร 4.0 สืบเนื่องจาก มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์กร MERCY CORPS สหรัฐอเมริกาได้ ร่วมกันดำเนินงาน โครงการ ฮักข้าว Hug khao ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเป้าหมาย  ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถบริหารจัดการ การปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างภาคธุรกิจ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการส่งเสริม ศักยภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นโครงการ ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการเรียนรู้ทดลองการปลูกข้าว ด้วยเทคนิค ความรู้แบบต่างๆ จากส่วนงาม วิชาการและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่ได้มาตรฐานGAP (Goog Agricultural practice) ซึ่งหมายถึง คุณภาพการผลิตข้าว ที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งสามารถ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ปัจจุบันโดยเฉลี่ย ข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถมีผลผลิต เพียง 350 กรัมถึง 450 กิโลกรัม ต่อไร่ ซึ่งยังถือว่าไม่สูงนัก หากเทียบกับ ประเทศเพื่อนบ้านโดยประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียสามารถผลิต ข้าวต่อไร่ ได้ถึง 803 กิโลกรัม 801 กิโลกรัม ตามลำดับ หากเกษตรผู้ปลูกข้าว สามารถ เพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้สูงขึ้น เป็น 400 ถึง 500 กิโลกรัมต่อไร่ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพราะอาจจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนในการผลิตข้าวในบ้านเราค่อนข้างสูงโดยเฉพาะ ค่าแรงงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท john Deere

 

 ในงานประชุมปรึกษาหารือเรื่องการส่งเสริม สร้างพัฒนา ศักยภาพชาวนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงถือเป็นการ เริ่มต้น ที่จะทำ ให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ โดยมี ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กำหนด นโยบาย

เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ผู้เป็นหน่วยงานภาคีหลักในการทำงาน กับเกษตรกร ภาคธุรกิจ บริษัท John deere ภาคเอกชน มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กร Mercy Corps ที่จะ เป็นพลังสนับสนุนการพัฒนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายจิรวัฒน์ บุญจอง
HASTAG :