หนองคาย!! จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับชุมชน ประจำปี 2560 (มีคลิป)

Publish 2017-06-20 17:17:12

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับชุมชน ประจำปี 2560นายประภาส บุตรอุดร รองปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น


การจัดโครงการในครั้งนี้จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นให้คณะกรรมการชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับชุมชนและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการใชพลังความสามารถของตนเองเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดยาเสพติด

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย.60 จากนั้นคณะทั้งหมดจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ จ.ปทุมธานี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 24-29 มิ.ย.60 นี้.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.หนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :