จังหวัดนครศรีธรรมราช!! มีผู้ผ่านการคัดเลือก “ลูกที่มีความกตัญญูตกเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ ประจำปี 2560” จำนวน 2 คน

จังหวัดนครศรีธรรมราช!! มีผู้ผ่านการคัดเลือก “ลูกที่มีความกตัญญูตกเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ ประจำปี 2560” จำนวน 2 คน

Publish 2017-08-04 11:05:35

ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2560 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 และได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ในการนี้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อเข้าเฝ้าและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สำหรับผลการคัดเลือกรางวัลลูกกตัญญูครั้งนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกกันอย่างยุติธรรม โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจาก 5 ประการ คือ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่อย่างดีและสม่ำเสมอ, ช่วยเหลืองานของแม่, ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่, ดำรงตนในศีลธรรม เชิดชูวงศ์ตระกูล และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยในปี 2560 มีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ รวมทั้งสิ้น 108 คน จาก 5 ประเภท คือนักเรียน นักศึกษา จำนวน 23 คน, ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 27 คน, นักร้อง นักแสดง ศิลปิน จำนวน 14 คน, สื่อมวลชน จำนวน 5 คน และประชาชนทั่วไป จำนวน 27 คน นอกจากนี้ยังมีลูกกตัญญูประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อีกภาคละ 1 คน รวม 12 คน สำหรับในปีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จำนวน 2 คน ได้แก่ ประเภท นักเรียน-นักศึกษา คือ นางสาวกมลชนก ส่งแสง อายุ 19 ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี 2


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และประเภท ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ นายสถิต เนตรวรนันท์ อายุ 54 ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเข้ารับประทานทานโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการประทานรางวัล เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว ธีรศักดิ์ อักษรกูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมรา

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธีรศักดิ์ อักษรกูล
HASTAG :