ภาพสุดประทับใจ!! นักศึกษาใหม่ ต่อเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬา ราชภัฏนครศรีธรรมราช (มีคลิป)

Publish 2017-08-14 09:16:57

13 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีอัญเชิญตราราชภัฎสัญลักษณ์และมอบเข็มราชภัฏสัญลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกันถวายความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สำหรับชาวราชภัฏแล้ววันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ จึงมีผลทำให้วิทยาลัยครู เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถาบันราชภัฏตั้งบัดนั้น ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏเป็นล้นพ้นด้วยทรงพระเมตตา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ” นับเป็นมหาสิริมงคลอันควรที่ชาวราชภัฏทั้งมวลจักได้ภาคภูมิใจ


และพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณให้เต็มความสามารถในอันที่จะพัฒนาสถาบันราชภัฏให้เป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และทำให้สถาบันราชภัฏ เปิดทำการสอนในสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากสาขาการศึกษาตั้งแต่นั้นมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอถวายความอาลัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย ด้วยดวงใจที่จงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ภาพ/ข่าว ธรรมรงค์ โสมล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธรรมรงค์ โสมล