5 หน่วยงาน ร่วมลงนามเครือข่ายความร่วมมือพัฒนารองรับเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Publish 2017-08-19 23:32:17

วันนี้ 19 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมริมบึงสวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีการลงนามเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาการศึกษา อาชีพ การท่องเที่ยว เพื่อรองรับเศรษกิจภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมโรงเรียนบริบาล สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี โดยมี นาย พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นาง พันธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา นาง สุภาวดี ดวงศืริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล ดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ นายกสมาคม นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี คุณสิริพร ศรวมศิริ ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และยังได้รับเกียรติ นาย เชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในลงนามเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้อีกด้วย

 ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำหนดให้พื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับการดูแลส่งเสริมโรงเรียนเอกชนของประเทศให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาในด้านพัฒนากำลังคน การจัดการศึกษาด้านอาชีพ การจัดการศึกาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมภาคบริการ ท่องเที่ยว รวมถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุ สวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยระดับสากล มีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาลมีคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกกิจอย่างเท่าเทียมกันด้วยนโยบายผู้บริหารต้องการส่งเสริมด้ารการศึกษา อาชีพ พัฒนากำลังคนแบบมีคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เกษตร ศิลปและวัฒนธรรมไทย สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) และเครือข่ายสมาคมฯทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของภาคการจัดการศึกษาเอกชน เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีส่วนสำคัญโดยตรงที่จะปฎิบัติและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ กำลังคน พัฒนาแรงงานฝีมือฯ

 

  ทุกหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ สอดคล้องและเชื่อมโยง บูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน ประชาชน ประเทศชาติ จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายในความร่วมมือในการพัฒาการศึกษา อาชีพ การท่องเที่ยว พัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

ข่าว/ภาพ  อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)