ฝีมือนายอำเภอ!! “งานมหกรรมสุขภาพอำเภอเมืองโคราช” โชว์ศักยภาพ สป.สช.ใน 27แห่ง บริหารงบ–บริหารคน สุขภาพสอบผ่านทุกกระบวนท่า!!!(มีคลิป)

Publish 2017-08-24 14:20:52

นายอำเภอเมืองนครราชสีมาโชว์ศักยภาพบริหารจัดการงาน”หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”ได้ครบเป้าหมาย ดึงภาคเอกชนและชุมชนร่วมสร้างภาคีเครือข่าย ผนึกเจ้าหน้าที่รัฐ จัดกระบวนการแบบ ”ประชารัฐ” ผลการประเมินผลการดำเนินงานใน 9 เดือน คนอำเภอเมืองมีความสุข พร้อมสุขภาพกายใจดีขึ้น แถมกองทุนในแต่ละแห่งต่างมีแผนงานที่ครอบคลุม 5 กลุ่มวัย ทั้งมิติด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม สุดท้ายคือการบริหารจัดการงบกองทุนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาจากหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัวดีขึ้น

 
วันที่ 23ส.ค.2560 ณ ห้องประชุมเทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอบ21 จ.นครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน”มหกรรมสุขภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา” โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวย การโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายณรงค์ เสือบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา พญ.ลลิตยา กองคำ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต9 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมือง พร้อมนายกฯ และ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมงานกว่า 1000 คน ในงานมีการแสดงนิทรรศการ และจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง”ความสำเร็จการจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ตามแนวทาง”ประชารัฐ” พร้อมทั้งมอบรางวัลในการดำเนินงานกองทุน(LTC)หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นให้กับ อปท. 3 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลประจำตำบล(รพ.สต.)ที่ได้รางวัลผลงานและนวตกรรมดีเด่น 3 PCU


 


นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวเพิ่มว่า“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board :DHB)” จะมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่เป็น 1 ใน 73 อำเภอนำร่อง โดยมีตนเป็นหัวหอกดำเนินโครงการ บริหารจัดการระบบสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนให้มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ เน้นให้ความสำคัญส่งเสริมให้ประชาชน ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับระบบการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยสร้างกลไกเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกัน ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นในพื้นที่ และกองทุนดูแลด้านสาธารณสุขระยะยาว จนครอบคลุมในเขตอำเภอเมือง 27 แห่ง ตามรูปแบบของ”ประชารัฐ”อย่างแท้จริง จากการประเมินผลการดำเนินงานใน 9 เดือน พบว่ากองทุนทุกแห่งต่างมีแผนงานที่ครอบคลุม 5 กลุ่มวัย ทั้งมิติด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการงบกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ได้รับการดูแล และแก้ไขปัญหาจากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัวดีขึ้น

ภาพ เจียรนัย อานุภาพ / ข่าว นายมานะ แย้มจะบก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มานะ แย้มจะบก
HASTAG :