โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (มีคลิป)

Publish 2017-09-07 17:38:55

วันที่ 7 ก.ย.2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากาญจนาภิเษก วัดจันทรสามัคคี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายวีระพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560นายบุญส่ง ขันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึง ความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และในปัจจุบันปัญหาเด็กเริ่มมีความรุนแรงและนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการก่อกวน ทะเลาะวิวาท ความประพฤติไม่เหมาะสมค้าประเวณี และมั่วสุมตามแหล่งต่างๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม อบายมุข และสิ่งเสพติด ทั้งนี้ทุกภาคส่วนราชการจะต้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ประกอบกับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546 หมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อฝึกอบรมครูให้เป็นพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546 และมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ครอบคลุมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง นักเรียนที่มีความประพฤติเสี่ยงในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกพื้น


ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยครูผู้รับผิดชอบงานฝ่ายปกครองหรือครูที่รับผิดชอบงานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 90 โรงเรียนๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นค.1 จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 98 คน อบรมระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.60 นี้.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน