ส่งเสริม!! สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ จัดการเสวนา “บทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล” ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

Publish 2017-09-10 16:18:31

เมื่อเวลา 09.30 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานการเสวนา Open House 1 ทศวรรษ “บทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล” ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวแนะนำพื้นที่และสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ดร.มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รองประธานคนที่ 3 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ นายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง นางสาวเกสร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับบรรยากาศของงานคึกคักไปด้วยเยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในบริเวณงานมีการแสดงกิจกรรมของเยาวชน ประชาชน การจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน ในส่วนของการเสวนาหัวข้อ “บทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล” ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รองประธานคนที่ 3 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ นายภิเษก วงศ์สิงห์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ ดำเนินรายการโดย นายภูเบศ จิตรจริง นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่


นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยวิทยากร นางอัญชัญ หวังระบอบ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวจิตตรี อนุสนธ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ตลอดจนการถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานของ อปท.ในการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนเป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน คืออนาคตของชาติบ้านเมือง

ข่าว/ภาพ ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแพร่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน