ทหารพร้อมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านตำนานอิสานข้าวใหม่ปลามัน (มีคลิป)

Publish 2017-11-27 21:54:40

วันที่ 27 พ.ย.60  ที่แปลงนาบ้านกุดกระสู้ใต้  ตำบลเก่ากลอย  อำเภอนากลาง  จังวัดหนองบัวลำภู      นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วย  พันเอกณรงค์ สวนแก้ว  ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา  และประชาชน ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดี  และถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุข แก่อาณาประชาราษฎ์ตลอดมา 
นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  กล่าวถึงประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นมรดกและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ควรอนุรักษ์ไว้และสืบทอดให้ชนรุ่นหลัง ได้ร่วมกันสืบสานให้คงอยู่คู่กับคนไทยโดยการนำแนวทางตามพระราชดำริ มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคี ของคนในชุมชนให้เกิดขึ้น  ที่สำคัญยังชวยลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรชาวนา และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจ้างแรงงานในการเกี่ยวข้าวประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่  ทำสวน มีพื้นที่ปลูกข้าว 600,000 ไร่ ปัจจุบัน เนื่องจากความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิต วิธีการและขั้นตอนการทำนา  เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเกี่ยวข้าว  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการทำงานด้านการเกษตร  เช่น ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรต่างๆ จนลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม


ทางด้านพันเอก ณรงค์  สวนแก้ว   ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู   กล่าวอีกว่าทางกองทับบก โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู  มีกำลังในการสนับสนุนการปฏิราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอย่างย่างยืน  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วย  ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ พลังประชาชนจิตอาสา ร่วมนวดข้าว ตามแบบดั้งเดิมของชาวนา ซึ่งนับวันละเลือนหายไปจากท้องถิ่น และร่วมปล่อยปลา ในหนองน้ำสาธารณะ เพื่อให้เป็นแหล่งขยายพันธ์ปลาและเป็นอาหารของชุมชน ตามความเชื่อแบบท้องถิ่นชาวอิสาน เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวข้าว จะได้มีปลาเป็นอาหาร  “ข้าวใหม่  ปลามัน”

วรรธนะ ทองดี   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.หนองบัวลำภูติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายวรรธนะ ทองดี(โต้ง)
HASTAG :