ทม.หนองคาย..!! จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ขออนุมัติเพิ่มทุนโรงจำนำ จัดซื้อรถขยะ และคอมพิวเตอร์

Publish 2017-11-30 10:44:44

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคายชั้น 7 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย นายเสกสรรค์ ตระกูลพรพงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้เสนอญัตติ การโอนสิทธิ์การเช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 5 คูหา ซึ่งมีสัญญาเช่าคงเหลือ 14 ปี 2 เดือน ซึ่งมติที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบ, ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายไพร โบราณินทร์ (ชุมชนเนินพะเนาว์) วงเงิน 472,800 บาท, ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 วงเงิน 5,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คันๆ 2,700,000 บาท, ขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน (สาขาหนองคาย) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย วงเงิน 30 ล้านบาท


ขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ กรณีการเช่าคอมพิวเตอร์มาใช้ในราชการ จำนวน 187 ชุด วงเงิน 2,260,000 บาท และรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคายปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดจำนวน 18 เล่ม.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)