ด่วน..!! คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ปีต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561

Publish 2018-01-05 13:35:55

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ต่อ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี จำนวน 60 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 2 ปี จำนวน 40 คน เข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4 - 6)จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

โดยมีคุณสมบัติเฉพาะกรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องกำลังศึกษาเฉพาะ 5 กลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.5 สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4 - 6) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

4. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว

นักศึกษา

นักศึกษา1


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-โอกาสดีๆเพื่อผู้พิการ!! ม.อุบลฯ จับมือ สกอ. ขับเคลื่อนสนองนโยบายรัฐ เปิดศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มีคลิป)

-เปิดแล้ว..!! “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” (ชมคลิป)

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3120 หรือ 0-4535-3122 หรือ 0-4535-3223-4 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/ และกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

 ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ

 จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี

นักศึกษา 3

นักศึกษา4

นักศึกษา5


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน