ผวจ.หนองคาย..! นำทีมระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน “พลังประชารัฐ” (ชมคลิป)

Publish 2018-01-29 15:53:52

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2561ทั้งนี้คณะกรรมการ ทั้ง 2 คณะฯ ได้ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ทั้งการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation & Productivity) และด้าน E - commerce โดยสำนักงานสถิติจังหวัด, การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อพัฒนากลุ่มภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, ด้านการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยสำนักงานคลังจังหวัด, ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, ด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ โดยอัยการจังหวัด, ด้านโครงการประชารัฐเพื่อสังคม โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการขับเคลื่อนบริษัท ระชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ


การประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย ของนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งมีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิต และบริการให้สามารถแข่งขันได้ จนเกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งเชิงธุรกิจและภาคบริการ โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy ให้เกิดความเข้มแข็ง ที่ใช้ความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :