สิ้นแล้ว อาจารย์ดอน "พระผู้มีเมตตา แห่งลุ่มน้ำน่าน เมืองอุตรดิตถ์" วัย 63 ปี ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในจริยวัตรศิลและพระธรรมวินัย

Publish 2018-01-31 21:53:09

เมื่อเวลา 17.09 น.วันที่ 31 มกราคม 61 ที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พระธรรมมหาวีรานุวัตร อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีขอขมาและสรงน้ำศพ พระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธมฺโม) หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า อาจารย์ดอนหรือพระครูดอน เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ศิษย์เอกหลวงปู่ทองดำ ฐิตวณโณ วัดท่าทอง ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ มรณะภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันและโรคไตวายเฉียบพลันที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีพระสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร พระศรีปริยัติวิมล (ตึ่ง ปริธมฺโม) รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รองเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ จำนวนมากร่วมพิธีสรงน้ำศพ ท่ามกลางบรรยากาศความเศร้าโศรกเสียใจ และอาลัยถึงการจากไปของหลวงพ่อโดยไม่มีการสั่งเสียล่วงหน้าในครั้งนี้  พระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธมฺโม) อายุ  63 ปี 7 เดือน 41 พรรษา วิทยฐานะ พระราชาคณะชั้นสามัญ นักธรรมเอก  วุฒิปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) วัดหมอนไม้  ต.บ้านเกาะ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

สถานะเดิมชื่อ อุดร นามสกุล มายรรยงค์ เกิดเมื่อวันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ปีมะเมีย บิดา นายดำ  มายรรยง  มารดา  นางหลุด  มายรรยง    บ้านเลขที่ 85/4   ต.บ้านเกาะ   อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ.2519 ปีมะโรง ณ พัทธสีมา วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พระอุปัชฌาย์ พระครูปริยัติสาทร (ปัจจุบัน พระธรรมมหาวีราวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์)  วัดคลองโพธิ์   ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 
วิทยฐานะ    พ.ศ.2522 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนาศึกษาวัดทองเหลือ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี พระราชทินนามที่  “พระครูเกษมธรรมาลังการ” พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโทพระราชทินนามเดิมพ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอกพระราชทินนามเดิม พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ พระราชทินนามเดิม พ.ศ.2556 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาส ตรบัณฑิต (พธ.บ.)คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ จาก "พระครูเกษมธรรมาลังการ เป็น "พระสิทธิญาณมุนี"

เป็นพระที่เคร่งครัดในจริยวัตรและถือปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยสงฆ์ ตั้งแต่การทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น หลังจากทำวัตรจะนั่งสมาธิตลอดทั้งปี ทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาฎิโมกข์) ทุกกึ่งเดือน ตลอดการเข้าพรรษา, ยึดถือกฎระเบียบการปกครองภายในวัดและระเบียบการปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัย  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รวมถึงกฎมหาเถรสมาคม, จัดการศึกษาให้กับพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลีและอุดมศึกษาคณะสงฆ์ ออกกฎระเบียบวัดห้ามพูดคุยเสียงดังขณะฉันภัตตาหาร ห้ามสูบบุหรี่เมื่อเข้าไปรับนิมนต์ในบ้าน ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ทั้งในวัดและนอกวัด ห้ามเปิดวิทยุ-โทรทัศน์เสียงดังเกินไป ห้ามเที่ยวดูการเล่นทุกชนิด ห้ามเล่นคึกคะนอง ห้ามขับขี่ยานพาหนะทั้งในวัดและนอกวัด เมื่อจะออกไปนอกวัดต้องบอกลาเจ้าอาวาสทุกครั้ง เมื่ออาคันตุกะมาพักแรมด้วยต้องแจ้งเจ้าอาวาสทุกครั้ง นุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยเมื่อออกไปนอกวัด พร้อมกฏกติกาของวัดสำหรับพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษา ต้องสวดมนต์  ทำวัดเช้า – เย็น เป็นประจำ ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณวัด ต้องศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทุกรูป ต้องออกรับบิณฑบาตเป็นแถวในหมู่บ้าน ต้องลงอุโบสถทำสังฆกรรม
สวดพระปาฎิโมกข์ตลอดในพรรษา ซึ่งหาพระสงฆ์ที่มีความเคร่งครัดในจริตวัตรศิลและกฏระเบียบพระธรรมวินัยยากมากในยุคสมัยนี้
การศึกษาพิเศษ 1.เข้าอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ เอกสารโบราณ 4 ภาค ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการรักษาความมั่นคงแห่งชาติสำหรับพระภิกษุ รุ่นที่ 2  จ.อุตรดิตถ์   3.สอบได้วิชาบาลีไวยากรณ์ตอนต้น (นาม-อัพยยศัพท์) ตามโครงการเรียนบาลีภาคพิเศษของคณะสงฆ์ ภาค 5วัดคลองโพธิ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 4.สอบได้วิชาบาลีไวยากรณ์ตอนกลาง (อาขยาต-กิตก์) ตามโครงการเรียนบาลีภาคพิเศษของคณะสงฆ์ ภาค 5 วัดคลองโพธิ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 5.สอบได้วิชาบาลีไวยากรณ์ตอนปลาย (สมาส-ตัทธิต) ตามโครงการเรียนบาลี  ภาคพิเศษของคณะสงฆ์ ภาค 5วัดคลองโพธิ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 6.สำเร็จหลักสูตรการอบรมเป็นวิทยากรท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ
        
ความชำนาญพิเศษ เป็นวิทยากร อบรมพระภิกษุ-สามเณร นักเรียนนักศึกษาพ่อค้า ประชาชน 2.แสดงพระธรรมเทศนา ศาสนพิธี การก่อสร้าง และซ่อมแซมถาวรวัตถุ, งานปกครอง พ.ศ.2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ วัดหมอนไม้ พ.ศ.2531    ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ พ.ศ.2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ พ.ศ.2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้, ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ พ.ศ.2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ พ.ศ. 2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ.2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

งานนโยบายของคณะสงฆ์ เรื่องคุณธรรม 5 ประการ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ  เมื่อได้รับนโยบายนี้แล้ว  ได้จัดให้พระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองที่พอจะแสดงธรรมได้  ให้บรรยายตามหัวข้อเรื่องดังกล่าวข้างต้นทุกประการ, เรื่องการบำเพ็ญกุศลสมาทาน แนะนำเจ้าอาวาสทุกวัดให้สั่งสอนอบรม ประชาชน สมา ทานศีล 5 ศีล 8 ในวันสำคัญทางศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ให้ละลดเลิกอบายมุขตามสมควรแก่บุคคลที่จะได้ บางคนก็เลิกไปเลยทั้งคนแก่และหนุ่มสาว  

งานการศึกษา พ.ศ.2521 เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม  สำนักศาสนศึกษา วัดทองเหลือต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2543 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนแม่กองธรรม สนามสอบวัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ภาค 5 พ.ศ.2553 เป็นประธานศูนย์การเรียนนักธรรมชั้นตรี ตามนโยบายคณะสงฆ์ภาค 5 ให้มี 1 ตำบล พ.ศ.2551 เป็นประธานหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช  วัดหมอนไม้, จัดหาหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ให้ครูอาจารย์และนักเรียนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เข้าเรียนธรรมศึกษาถึงปัจจุบัน, จัดครูสอนพระปริยัติธรรม  หลักสูตรครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่, อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอน แก่พระภิกษุสามเณรหาความรู้ได้ทั้ง สองฝ่าย คือ ฝ่ายปริยัติธรรมและสายสามัญที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม และอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น, สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในเขตชุมชนต่างๆในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

งานเผยแผ่พ.ศ.2527-ปัจจุบัน บรรยายธรรมะเสียงตามสายในรายการธรรมะรับอรุณ หอกระจายข่าววัดหมอนไม้ และเป็นประจำวันทุกวันพระ พ.ศ.2532 เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่ 5 วัดคีรีวงศ์ ต.ในเมือง จ.นครสวรรค์ ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544 เป็นพระนักเทศน์ ตามโครงการการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ของมหาเถรสมาคม รุ่นที่ 1 วัดคลองโพธิ์ พ.ศ.2556     


งานสาธารณูปการ ก่อสร้างถาวรวัตถุ ภายในวัด พ.ศ.2550 เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,028,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน), เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถทรงไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคา 3 ชั้น ยกพื้น  กว้าง 45.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 34,087,340  บาท (สามสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) พ.ศ.2551เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  กว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 867,000 บาท(แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พ.ศ.2551 เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างกุฏิ 2 ชั้น กว้าง 12.50 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 4,130,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ.2552    เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น  3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)พ.ศ.2553    เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขา 30  ห้อง กว้าง 8 เมตร ยาว ๒4 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ.2554 เป็นประธานดำเนินการสร้างพระประธานในอุโบสถ (หลวงพ่อเพ็ชรจำลอง)ลงลักปิดทองทั้งองค์  หน้าตักกว้าง 8 ศอก 9 เซนติเมตร สูง 5 ศอก 19 เซนติเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500, 000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) พ.ศ.2554 เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หน้าวัดหมอนไม้ ริมแม่น้ำน่าน กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 8,333,000 บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) พ.ศ.2555 เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,574,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พ.ศ.2558 เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างเสาหงส์ รอบอุโบสถ ถนนในวัด ฐานกว้าง 0.45 เมตร สูง 12.00 เมตร จำนวน 45 ต้นๆละ84,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,802,500 บาท (สามล้านแปดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมผลงานสาธารณูปการทุกรายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,011,840 บาท (หกสิบสองล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
    
งานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ  ภายในวัด พ.ศ.2550 เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ.2551 เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคาร 2 ชั้น ทำเป็นอาคาร พระนิสิตและสนง.ของหน่วยวิทยบริการ,ติดแอร์,อุปกรณ์การเรียนการสอน กว้าง 26 เมตร ยาว 52 เมตร  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) พ.ศ.2553 เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาธรรมสังเวชในวัด เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ เสริมต่อชายคาให้ยาวออกมา เทพื้นใหม่ยกให้สูงขึ้น 0.30 เมตร กว้าง 13 เมตร ยาว 23.40 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ.2556 เป็นประธานดำ เนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ทาสี หอกลองหอระฆัง 2 ชั้น ซ่อมลายปูนปั้น กว้าง 3.20 เมตร สูง 12.60 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 127,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) รวมผลงานบูรณะปฏิสังขรณ์ทุกรายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,157,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมผลงานสาธารณูปการและบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดเป็นเงินทั้งสิ้น 65,168,840 บาท (หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

พระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธมฺโม) พระผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เคร่งครัดถือปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยสงฆ์ตลอดมา มีพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาต่อสาธุชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และยังมีศิษยานุศิษย์เคารพรักใคร่ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนับถือยกย่องจำนวนมาก มีทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำให้ได้รับสมญานามว่า  "พระผู้มีเมตตา แห่งลุ่มน้ำน่าน เมืองอุตรดิตถ์"  

ภาพ/ข่าว สมภพ  สินพิพัฒนฤดี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมภพ สินพิพัฒนฤดี