พุทธศาสนิกชนไทย-ลาว ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน ห่มผ้าพระธาตุพนมเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา (มีคลิป)

Publish 2018-02-28 20:12:12

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ตลอดจน นักท่องเที่ยว ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนและห่มผ้าพระธาตุพนม ในงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครพนม

 โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งงานดังกล่าวจังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตและสังคม

 


โดยวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ใจความสำคัญ คือการทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ มีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือวันที่มีองค์ประชุมด้วยองค์ 4 ทั้งนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองหน ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครพนม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายประทีป วชิระธัญญากุล(หนึ่ง)
HASTAG :