นครนายก ! วัดพราหมณี พระอารามหลวง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้น ตรี,โท,เอก ประจำปี พ.ศ. 2561

Publish 2018-03-09 12:06:53

ที่ห้องประชุมสงฆ์วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์และประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้น ตรี,โท,เอก ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีพระสังฆาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี
ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก มีนโยบายให้มีจัดการเรียนการสอนนักธรรมชั้น ตรี,โท,เอก ให้แก่พระภิกษุ-สามเณร โดยได้มอบหมายให้เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสในเขตปกครอง ป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในวัดของตน หรือร่วมกัน 1 ตำบล 1 แห่ง เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและเป็นแนวทางเดียวกันและขอความร่วมมือสำนักงานคระกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประธานกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาประถมศึกษานครนายก เทศบาลเมืองนครนายก เรือนจำจังหวัดนครนายก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องขัง ในหน่วยงานของตน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เข้าใจในหลักธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และศิลธรรม พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป


ในปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก มีผู้สอบได้นักธรรมตรี ,โท,เอก จำนวน 427 รูปและธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก จำนวน 6228 คน รวม 6655 รูป/คน แยกเป็นชั้นดังนี้

นักธรรมชั้นตรี สอบได้ 334 รูป

นักธรรมขั้นโท สอบได้ 60รูป

นักธรรมชั้นเอก สอบได้ 33 รูป

ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบได้ 3559 คน

ธรรมศึกษาชั้นโท สอบได้ 1989 คน

ธรรมศึกษาช้นเอก สอบได้ 680 คน

 

สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก จ.นครนายกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมบัติ เนินใหม่ (บัติ)
HASTAG :