อธิบดีกรมหม่อนไหมลุยตรังมุ่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หม่อนไหมนำไปปรับใช้ได้จริง

Publish 2018-03-17 10:57:26

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการกรมหม่อนไหม บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของกรมหม่อนไหมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหมทราบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหม่อนไหมของตนเอง
  บรรยากาศการประชุม

และยังมุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านหม่อนไหม ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านหม่อนไหม ประจำปี 2561 มอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยของกรมหม่อนไหม พร้อมเดินชมนิทรรศการผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี  2561สำหรับการประชุมวิชาการหม่อนไหม ปี 2561 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านหม่อนไหม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.Zhou Weiyang (มิสเตอร์โจว เว่-หยาง) ผู้เชี่ยวชาญในด้านปรับปรุงพันธุ์ไหม มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนและการพัฒนาพันธุ์ไหมของประเทศจีน”

 

ช่วงสัมภาษณ์

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานการวิจัยนักวิจัยด้านหม่อนไหมจากนักวิจัยของกรมหม่อนไหม และนักวิจัยด้านหม่อนไหมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปีนี้มีผลงานวิจัยที่นำเสนอ รวม 23 เรื่อง เป็นผลงานวิชาการกรมหม่อนไหม 20 เรื่อง และผลงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 3 เรื่อง โดยมีผลงานที่น่าสนใจ เช่น วัสดุทางการแพทย์จากโปรตีนไหม การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกพันธุ์หม่นที่ทนทานต่อความเค็ม เป็นต้น ภายในงานยังมีนิทรรศการด้านหม่อนไหมที่น่าสนใจมากมาย เช่น เทคนิคการย้อมเส้นไหมด้วยครามธรรมชาติ การผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ 5900-2559 การศึกษาพัฒนาผ้าไหมตามเทรนด์โลก เป็นต้น ในปี 2561 กรมหม่อนไหมมุ่งพัฒนางานวิจัย โดยเน้นงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมด้านหม่อนไหมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์  เพื่อส่งเสริมสินค้าหม่อนไหมของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก


             ด้านนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหมเป็นกรมที่ตั้งขึ้นมา ทำงานเรื่องหม่อนไหมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การส่งเสริม การตลาด ดังนั้นเราต้องมีงานวิจัยควบคู่ไปด้วย ซึ่งได้มีผลงานวิจัยในปีที่ผ่านมามานำเสนอร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้วนำมาเสนอสู่สาธารณชน และต้องการพัฒนาบุคลากร กรมหม่อนไหม ได้เพิ่มพูนความรู้ร่วมกัน และมีการร่วมบูรณาการร่วมกันการทำงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เชิญมาร่วม นอกจากงานประชุมทางวิชาการแล้ว ก็ได้จัดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวกับหม่อนไหม เช่น ผลงานวิจัยที่สำเร็จแล้วที่สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้ รวมทั้งการนำเอาผ้าไหมจากเกษตรกรที่บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง และที่บ้านพุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี มาจำหน่ายให้เกษตรกรในจังหวัดตรังได้ซื้อผ้าไหมในราคาถูกด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจดีมาก สามารถนำผลงานวิจัยกลับไปปรับใช้และพัฒนาเพิ่มเติม ผลงานวิจัยถึงมือเกษตรกรได้ผลอย่างชัดเจน ในเรื่องของผลงานวิจัยดีเด่นแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกเรื่องหม่อน กลุ่มที่ 2 เรื่องไหม กลุ่มที่ 3 คือการแปรรูป กลุ่มที่ 4 คือ การตลาดในเรื่องของเศรษฐกิจตลาด ผลงานวิจัยดีเด่น ในระดับดี คือการศึกษาเกี่ยวกับโรคไหมและการป้องกันกำจัดในภาคอีสานตอนล่าง นอกจากนั้นมีการใช้สารที่เรียกว่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง เชื้ออะไซโตแบคเตอร์ ในดินที่มีการปลูกหม่อน ในการที่จะไปปรับปรุงบำรุงดิน จะดึงไนโตรเจนในอากาศไปลงดิน และการศึกษาพันธุ์หม่อนในดินเค็มซึ่งเหมาะกับในพื้นที่ภาคใต้

 

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ตรัง

   

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสุนิภา หนองตรุด
HASTAG :