รพ.ชัยนาทนเรนทร ส่งเสริมสุขภาพผู้บริหารจังหวัด จัดตรวจสุขภาพประจำปี ป้องกันภาวะเสี่ยงเกิดโรค

รพ.ชัยนาทนเรนทร ส่งเสริมสุขภาพผู้บริหารจังหวัด จัดตรวจสุขภาพประจำปี ป้องกันภาวะเสี่ยงเกิดโรค

Publish 2018-04-19 11:32:37

วันนี้(19 เม.ย.61) ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี (Good Health for Section Chief Chainat Province)  ที่จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับทราบถึงภาวะสุขภาพของตน นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ ดูแลป้องกันภาวะเสี่ยง เกิดสุขภาวะที่ดี และมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง  
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพ ถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับจึงควรตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ซึ่งกลุ่มโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การจัดโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี (Good Health for Section Chief Chainat Province) ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชัยนาท และประเทศชาติ จะได้มีความตะหนักและรับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองพร้อมทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชนได้


  ด้าน แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสาธารณสุขมีความหลากหลายและซับซ้อน จากรายงานสาเหตุการตายที่สำคัญ ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ คือ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งมีแนวโน้มของปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น   จากพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชากรส่วนใหญ่ การรณรงค์เพื่อสุขอนามัยพื้นฐานและการป้องกันโรคภัยไขเจ็บต่างๆ จำเป็นต้องครอบคลุมทุกด้าน เช่น การรักษา การส่งเสริม การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ก่อนที่จะพบว่ามีปัญหาสุขภาพดังกล่าว การค้นพบปัญหาสุขภาพได้ก่อนเกิดการเจ็บป่วยหรือช่วยบรรเทาอาการที่เจ็บป่วยอยู่ไม่ให้รุนแรงขึ้น จึงนับเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับจังหวัด ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการป่วยและตายในอันดับต้นของประชากร ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ และหากทราบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรกโอกาสที่จะแก้ไขหรือรักษาให้มีประสิทธิภาพ  จึงให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเฝ้าระวังและประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง จึงได้จัดโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี (Good Health for Section Chief Chainat Province) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับทราบถึงภาวะสุขภาพของตน นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ ดูแลป้องกันภาวะเสี่ยง เกิดสุขภาวะที่ดี และมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 แบ่งเป็นจำนวน 2 รุ่นๆละ 75 คน รวมจำนวน 150 คน

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ
HASTAG :