จ.สกลนคร จัดงานมหกรรมการผลิต การบริโภคเนื้อโคขุน โดยเน้นคุณภาพและเปิดตลาดการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร

จ.สกลนคร จัดงานมหกรรมการผลิต การบริโภคเนื้อโคขุน โดยเน้นคุณภาพและเปิดตลาดการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร

Publish 2018-04-19 17:29:53

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ฟาร์มประชารัฐสกลนคร อ.เมืองสกลนคร หรือศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและ สิบตำรวจโทอุทิศ เคะนะอ่อน ประธานสหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ร่วมแถลงข่าวจัดงานมหกรรมการผลิตการบริโภคเนื้อโคขุนคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ หรือกลุ่มสนุก ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนครที่มีโคเนื้อเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันมีสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด ที่รับซื้อโคขุนในราคาประกันจากสมาชิกในพื้นที่และสมาชิกสมทบมาจากนอกพื้นที่จังหวัด ขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ได้เร่งส่งเสริมด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพที่เข้าสู่กระบวนการขุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร รวมถึงให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และการกระจายสินค้าโคเนื้อ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน


งานมหกรรมการผลิต การบริโภคเนื้อโคขุนคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ หรือจังหวัดกลุ่มสนุกนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนและเกษตรกรทั่วไป ตลอดจนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด ด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน พร้อมทั้งเจรจาทางการค้าในระดับภาค ประชาคมอาเซียน และละดับสากล เพื่อเปิดตลาดการจำหน่ายโคเนื้อโคขุนให้เป็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง และผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันผู้บริโภคมั่นใจมีความปลอดภัยอีกด้วย ที่สำคัญจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสกลนคร สำหรับการจัดงานมหกรรมการผลิต การบริโภคเนื้อโคขุนคุณภาพครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน ที่ฟาร์มประชารัฐสกลนคร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๒๓.๐๐ น. โดยจัดให้มีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การนิทรรศการขอส่วนราชการ เอกชน และสถาบันเกษตรกรได้โชร์แสดงผลงาน นอกจากนั้นจัดให้มีการประกวดแข่งขันประกอบอาหาร การแข่งขันการล้มโค การประกวดธิดาโคขุน และชมคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดัง พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นและร้านธงฟ้ามาจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ดีร่มรื่นและติดเทือกเขาภูพาน

โดย  ไมตรี  แก้วบุญมี  สกลนคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน