ปทุมธานี ผวจ.นำภาครัฐเอกชนและวัดลงนามMOUโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

ปทุมธานี ผวจ.นำภาครัฐเอกชนและวัดลงนามMOUโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

Publish 2018-06-25 12:47:32


    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิ.ย.61 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ จังหวัดปทุมธานี 66 วัดต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หอการค้าจังหวัดปทุมธานี พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี
    โดยมี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหสัดปทุมธานี (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสนั่น อ้นประดิษฐ์ รองประธานอาวุโส ปฏิบัติบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นางนิภาวรรณ กอพัฒนชีรวุฒิ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์วัด รักษศิล 5 จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปกิจการของมหาเถระสมาคม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี เป็นการพัฒนาวัดด้วยการใช้แนวทาง 5ส. คือ 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สร้างมาตรฐาน 5.สร้างวินัย     ด้านพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหสัดปทุมธานี (มหานิกาย) กล่าวว่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขแก่วัดและเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดระบบ ระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะสำหรับพุทธศาสนิกชนเป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฎิบัติธรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระสงฆ์ชุมชน ตัวแทนชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้แนวทาง 5ส.พัฒนาวัด ด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยการนำทุกภาคส่วนมาร่วมการพัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยังยืนเพื่อขยายผลดำเนินงานสู่โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นวัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด

    ส่วน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการพัฒนาวัดผ่านกลไกประชารัฐในชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการ ประกอบไปด้วย คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาวัดก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยังยืน นำไปสู่สังคมที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของประเทศในอนาคต.
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอนันต์ วิจิตรประชา
HASTAG :