รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ชมคลิป)

Publish 2018-08-01 22:30:12


วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ที่โรงแรมเรือรัษฎา  อำเภอเมืองตรัง พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเกิดจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542


รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเรื่องนั้นเพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกจึงได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคล ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยจะตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 9 แห่งแม้จะมีการแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาคแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอย่างมีความร่วมมือทางด้านวิชาการและพันธกิจอื่นๆอย่างต่อเนื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยใดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 1 ใน ปี พ.ศ. 2551 และหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆจนครบทุกมหาวิทยาลัย ในปีนี้เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9

รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ


ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมไว้ 3 ประการดังนี้ 1 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับชาติระดับนานาชาติของคณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆระหว่างนักวิจัยคณาจารย์และนักศึกษา 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญและนักวิจัยของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีจำนวนผลงานทั้งสิ้น 585 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานวิจัยระดับชาติจำนวน 482 ผลงานผลงานวิจัยระดับนานาชาติจำนวน 53 ผลงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจำนวน 49 ผลงาน

 

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ตรัง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสุนิภา หนองตรุด
HASTAG :