กรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยโครงการก่อสร้าง“ฟลัดเวย์เลี่ยงเมือง”ตามพระราชดำริ ผลอาสิน-สิ่งปลูกสร้างชุดแรก 39 ราย เป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท

กรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยโครงการก่อสร้าง“ฟลัดเวย์เลี่ยงเมือง”ตามพระราชดำริ ผลอาสิน-สิ่งปลูกสร้างชุดแรก 39 ราย เป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท

Publish 2018-08-17 16:52:48


วันที่ 17 ส.ค. 2561  นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เปิดเผย ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ฟลัดเวย์เลี่ยงเมือง” งบประมาณ 9,580 ล้านบาท ว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 90 % ซึ่งครอบคลุม 12 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 32,253 ครัวเรือน นอกจากนี้สามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และกิจกรรมต่าง ๆ ในฤดูแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์ที่อยู่บริเวณสองฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่ สำหรับความก้าวหน้าการจัดหาที่ดินซึ่งมีทั้งหมด 1,670 แปลง  ได้สำรวจปักหลักเขตแล้ว 1,599 แปลง ยื่นคำร้อง/คำขอแล้ว 921 แปลง  รังวัดแล้ว 541 แปลง  ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 307 แปลง  จัดทำบัญชีขออนุมัติค่าที่ดินแล้ว 56 แปลง  และได้จ่ายเงินค่าผลอาสิน /สิ่งปลูกสร้างชุดแรกแล้ว 39 ราย เป็นเงิน 11,025,677 บาท ส่วนที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการ

 
“สำหรับการจัดหาผู้รับจ้างนั้นขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว 1 สัญญา เป็นการก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบช่วงที่ 1 ที่ออกสู่ทะเลในพื้นที่ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 2.99 กิโลเมตร จากความยาวคลองระบายน้ำสาย 3 ทั้งหมด 12.35 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 ช่วง หรือ 3 สัญญา ส่วนงานที่กรมชลดำเนินการเองคือการขุดลอกคลองหัวตรุด(คลองท่าเรือ) พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำนั้น ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มีความเข้าใจถึงความสำคัญของโครงการ ซึ่งได้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการได้ก่อน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้ ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก การขับเคลื่อนโครงการจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะการจัดหาที่ดิน”

 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุม 7 ตำบล 2 อำเภอ คือ ต.ไชยมนตรี ต.ท่าเรือ ต.ท่าไร่ และ ต.บางจาก อ.เมืองฯ และ ต.นาสาร ต.นาพรุ และ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 9,580 ล้านบาท พร้อมเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)  ลักษณะโครงการขุดคลองระบายใหม่ จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 18.64 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ประกอบด้วยคลองระบายน้ำสาย 1  ในท้องที่ตำบลนาสาร อ.พระพรหม และตำบลไชยมนตรี อ.เมืองฯ เป็นการขุดคลองผันน้ำจากคลองท่าดีเชื่อมคลองวังวัว ความยาว 5.50 กิโลเมตร คลองระบายน้ำสาย 2 ในท้องที่ตำบลนาพรุ และตำบลนาสาร อ.พระพรหม เป็นการขุดคลองผันน้ำจากคลองหยวดเชื่อมกับคลองผันน้ำสาย 1 คลองระบายน้ำสาย 3  ในท้องที่ตำบลท่าเรือ และตำบลบางจาก อ.เมืองฯ เป็นการขุดคลองผันน้ำจากคลองท่าเรือไปออกสู่ทะเลอ่าวไทย ความยาว 12.35 กิโลเมตร มีประตูระบายน้ำควบคุม 2 แห่ง และงานปรับปรุงขุดลอกขยายคลองเดิม 2 สาย คือ คลองวังวัวต่อจากคลองผันน้ำสาย 1  ความยาว 5.90 กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลช้างซ้ายและตำบลนาพรุ อ.พระพรหม และคลองหัวตรุด(คลองท่าเรือ) ความยาว 11.90 กิโลเมตร พร้อมประตูระบายน้ำควบคุม 2 แห่ง  ในท้องที่ตำบลท่าเรือและตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช .

ภาพ/ข่าว  นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นรศักดิ์ สานุจิตต์
HASTAG :

;