ม.ราชภัฏสุรินทร์ระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน จึงร่วมกันระดมทุนเพื่อบรรเทาการช่วยเหลือ

Publish 2019-02-08 15:19:01


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดมทุนเพื่อการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน บางคนต้องออกจากการศึกษาก่อนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดเป็นจำนวนมาก จึงร่วมกันระดมทุนเพื่อบรรเทาการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ยากจน

วันนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมอาคาร 37 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานโครงการมอบทุนการศึกษา และเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ด๊อกเตอร์อัชราภร ทองสุข คณบดีคณมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวมจำนวนนักศึกษา 3,402 คน นักศึกษาส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร ฐานะค่อนข้างยากจน ครอบครัวมีปัญหาส่งผลให้นักศึกษาออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทางครอบครัวไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อ ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้มองเห็นถึงความสำคัญ เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ยากจน จึงได้ร่วมกันจัดงานระดมทุนเพื่อการศึกษาในแก่นักศึกษา โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2561 ปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงวุฒิ ท่านเทียม ศืวสุข อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และความอนุเคราะห์ จาก คหบดี พ่อค้า ประชาชน มูลนิธิ และ ศิษย์เก่ามอบให้รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 527,242.50 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาท ห้าสิบสตางค์) มอบให้นักศึกษา จำนวน 51 ทุน ๆ 5,000 บาท เป็นเงิน 255,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

 

 


มอบเงินทุนให้กับนักศึกษา

ในปี 2562 นี้ จึงได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาอีกจำนวน 58 ทุน ๆ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) การจัดงานครั้งนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อร่วมสมทบทุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา พร้อมทั้ง คหบดี พ่อค้า ประชาชน มูลนิธิ และศิษย์เก่า มาร่วมกันให้การสนับสนุนในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

 

 

 

 

ด๊อกเตอร์อัชราภร ทองสุข กล่าว


ด๊อกเตอร์อัชราภร ทองสุข คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือนักศึกษาให้ได้เรียนจนหลักสูตรการศึกษามาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทางครอบครัวไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อ ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้มองเห็นถึงความสำคัญ เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ยากจน จึงได้ร่วมกันจัดงานระดมทุนเพื่อการศึกษาในแก่นักศึกษา โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2561 ปีที่ผ่านมา ความอนุเคราะห์ จาก คหบดี พ่อค้า ประชาชน มูลนิธิ และ ศิษย์เก่ามอบให้รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 527,242.50 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาท ห้าสิบสตางค์) แมอบให้นักศึกษา จำนวน 51 ทุน ๆ 5,000 บาท เป็นเงิน 255,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในปี 2562 นี้ จึงได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาอีกจำนวน 58 ทุน ๆ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) การจัดงานครั้งนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อร่วมสมทบทุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา พร้อมทั้ง คหบดี พ่อค้า ประชาชน มูลนิธิ และศิษย์เก่า มาร่วมกันให้การสนับสนุนในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.รมิตา สิงหเสรี(หญิง)