โคราช จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2562 น้อมรําลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

Publish 2019-02-26 16:55:08


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา  อ.เมือ ง จ.นครราชสีมา สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดงานมหกรรม สินค้าสหกรณ์และวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2562 โดยมี นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดงานฯ และ มี นาย ทอง วิริยะจารุ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มี  นาย สมศักดิ์ จักรสาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และ มวลสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเกาตรกร  เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

วันสหกรณ์

 

เปิดงาน

 

การเปิดงานนาย ทอง วิริยะจารุ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี รัฐบาลกําหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ  เพื่อน้อมรําลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ได้ทรงริเริ่มนําวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของชาวนาที่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ต้องไปกู้ยืมเงินทําให้เสียดอกเบี้ยสูงและโดนเอาเปรียบจากพ่อค้า จึงได้คิดหาวิธีช่วยเหลือโดยใช วิธีของสหกรณ์เข้ามาบรรเทาปัญหา และทรงเป็นผู้จัดตั้งและวางรากฐานสหกรณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทดลองจัดตั้งสหกรณ์ หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จํากัดสินใช้" จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 นับ เป็นการเริ่มต้นของสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

เปิดงานวันสหกรณ์

 

ประธาน

 

ผู้ร่วมงานสําหรับ การจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ในโอกาสครบรอบ 103 ปี วัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและเชื่อมความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา  โดย สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา  ได้กําหนดจัดงานมหกรรม สินค้าสหกรณ์และวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จํากัด  เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชน ทําให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์  ว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม แก่มวลสมาชิก สหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีพิธีทําบุญทางศาสนา วางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะแดพระบิดาแห่งสหกรณไทย ซึ่งจะมีผูกแทนจาก สหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมงาน รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการสหกรณ์ การแสดงและจําหน่ายสินค้า ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ทั้ง 32 อําเภอ ในจังหวัด

กล่าวรายงาน

 

มอบโล่

 

ยืนพร้อมหน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง รวมพลังชาวสหกรณ์ ในงานรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน