ประกาศราชกิจจานุเบกษาหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ

ประกาศ"ราชกิจจานุเบกษา"หลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่าย"เงินราชการลับ"

Publish 2021-07-06 16:26:33


   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564


  โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ กําหนดให้การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด แต่ต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน ราชการลับ

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
“เงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ” หมายความว่า เงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีที่กําหนดให้เป็นเงินราชการลับหรือเงินที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมให้เป็นเงินราชการลับ


“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับจัดสรรหรือที่ใช้งบประมาณเงินราชการลับ หรือ เงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ
“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
ข้อ ๕ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ การใช้จ่ายเงินราชการลับ
ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับ เงินราชการลับให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๗ ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับนั้น ผู้ว่าการและบุคคลที่ผู้ว่าการแต่งตั้งตามวรรคสอง ต้องกระทําเป็นเรื่องลับ
ผู้ว่าการอาจแต่งตั้งคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อช่วยในการตรวจสอบก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น
ในกรณีผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๕๐ หรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้รองผู้ว่าการ ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าการจัดให้มีการประชุมเปิดตรวจร่วมกับผู้รับตรวจเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการตรวจสอบ
ก่อนการประชุมเปิดตรวจ ให้ผู้ว่าการแจ้งผู้รับตรวจเพื่อทราบรายชื่อบุคคลที่เป็นคณะทํางาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยในการตรวจสอบ รวมทั้งวันและเวลาที่จะเข้าตรวจสอบให้ชัดเจน
 
ข้อ ๙ ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ ของหน่วยรับตรวจ ให้ผู้ว่าการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินราชการลับนั้นเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินราชการลับนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณหรือไม่


(๒) กรณีที่หน่วยรับตรวจมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งเกี่ยวกับการบริหาร การใช้จ่ายเงินราชการลับ ให้ตรวจสอบว่าการบริหารเงินราชการลับนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งนั้นด้วยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินราชการลับนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณหรือไม่
(๓) ตรวจสอบว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

ข้อ ๑๐ ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ ของหน่วยรับตรวจ ให้ตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินราชการลับตามที่กําหนดไว้ใน กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
 

ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/044/T_0034.PDF


ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน