ซาบซึ้งในน้ำพระทัย!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา(ชมคลิป) !!

Publish 2017-05-13 12:25:41

          เมื่อวานนี้ (12 พ.ค. 2560) เวลา 10.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

          โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ทอดพระเนตร "นิทรรศการ 56 ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา" ซึ่งรวบรวมวิวัฒนาการความก้าวหน้าของโครงการฯ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 จนถึงปัจจุบัน

          นอกจากนี้ มีการดำเนินงาน "โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย" ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร่วมกับกรมอนามัย โดยผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดโรคฟันผุในฟันแท้ได้ร้อยละ 34.4 และในปีนี้ได้จัดอบรมพัฒนาสายส่งนม ให้มีความรู้ในการจัดเก็บและจัดส่งนมอย่างมีมาตรฐาน ช่วยรักษาคุณภาพนมที่ดีให้เด็กได้ดื่ม ทั้งยังร่วมกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ทำการศึกษาขั้นตอนวิธีการผลิตนมผง ซึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเติมฟลูออไรด์ในน้ำนมดิบ เพื่อผลิตเป็นนมผงฟูลออไรด์ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา นำ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ กรรมการสหกรณ์โคนม สมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา ผู้แทนครูบัญชีดีเด่น และผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล พุทธศักราช 2560
 


    โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมและ "นิทรรศการความก้าวหน้าของโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. มะเกี๋ยง น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย" ทอดพระเนตรนิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารโครงการนาทดลองสวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการที่ห้องนิทรรศการกรมการข้าว

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรข้าวพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์ คือ พันธุ์ข้าวดอกข่า 50 (ห้าสิบ) ข้าวไร่คุณภาพดี ควรค่าแก่การอนุรักษ์, พันธุ์ข้าว กข  71 (เจ็ดสิบเอ็ด) อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว ผลผลิตสูง และพันธุ์ข้าว กข 73 (เจ็ดสิบสาม) ข้าวหอมทนดินเค็มและโรคไหม้

 

ที่มาจาก : กรมประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน