ความภาคภูมิใจของชาวไทย!! ๒๔ มิถุนายน ในหลวงเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด "โรงพิมพ์ธนบัตร" จากเจ้าพระยาสู่นครชัยศรี #วันนี้ในอดีต(ชมคลิป) !!

Publish 2017-06-24 11:23:38

           ความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน สะท้อนรากฐานที่แข็งแกร่งมาจากในอดีต เช่นเดียวกับ ‘โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.)’ ที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนความท้าทายหลายประการ แต่สามารถ ยืนหยัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในการทำหน้าที่ผลิตธนบัตรที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สะอาด ปลอดภัย ยากต่อการปลอมแปลง และเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชน​

 

          ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยใช้เงินจากบัญชีผลประโยชน์ทุนสำรองเงินตรา ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ เป็นทุนดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางเศรษฐกิจ  สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยไม่อาจสั่งพิมพ์ธนบัตรจากต่างประเทศตามที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มนำธนบัตรออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๕ ได้อย่างสะดวก หรือไม่อาจกระทำได้เลยในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๘) ทำให้ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนขาดแคลนจนส่งผลกระทบต่อกิจการ  ทุก ๆ ด้านของประเทศเป็นอย่างยิ่ง การมีโรงพิมพ์ธนบัตรภายในประเทศ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ทั้งยังให้ผลคุ้มค่าในระยะยาว กล่าวคือ ทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของธนบัตร  รวมทั้งเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วย​​

         

              ก่อนที่จะมีการนำธนบัตรเข้ามาใช้ร่วมกับเงินตราชนิดอื่น ๆ ในระบบการเงินของประเทศ ชนชาติไทยได้ใช้หอยเบี้ย เงินพดด้วง และเหรียญกษาปณ์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน กระทั่งได้เริ่มมีการใช้ ‘หมาย’ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เงินกระดาษครั้งแรกของประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีพ.ศ. 2396 และเป็นรากฐานสำคัญของการออกใช้ธนบัตรแบบที่ 1ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2445 ซึ่งพิมพ์โดยบริษัท Thomas de la Rue ประเทศอังกฤษ(ปัจจุบันเป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษและเทคโนโลยีความปลอดภัยในการพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

 

             โรงพิมพ์ธนบัตร บางขุนพรหม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านถนนท่าเกษม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓๕ ตารางวา  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒  นับเป็นการเริ่มภารกิจอันสำคัญยิ่งในระบบเศรษฐกิจการเงิน และเป็นความภาคภูมิใจของ ประเทศและของ ธปท. และนั่นทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นของตัวเอง ต่อมาความต้องการใช้ธนบัตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี จนพื้นที่ ทำการเดิมที่บางขุนพรหมไม่เพียงพอต่อการขยายพื้นที่การผลิต และ ไม่สามารถปรับปรุงเพื่อให้รองรับการผลิตธนบัตรซึ่งเพิ่มสูงขึ้น จากขีด ความสามารถในการผลิตประมาณ 300-400 ล้านฉบับต่อปี ตลอดจน ข้อจำกัดในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธปท. จึงมีแนวคิดซื้อที่ดิน เพื่อจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ และได้จัดหาที่ดินพื้นที่กว่า 151 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม             

             ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ของโรงพิมพ์ธนบัตร บางขุนพรหม ที่ไม่อาจขยายและปรับปรุงให้รองรับการผลิตธนบัตรซึ่งเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงเนื่องจากสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้อนุมัติให้ก่อสร้างโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า ๑๕๑ ไร่ ณ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๐.๔๙ น. ในการนี้ ธนาคารได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีดังกล่าว 


                  และเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2547 ในครั้งนี้ ธปท. ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่อย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ยังความปลื้มปีติอย่างหา ที่สุดมิได้ และนับเป็นมงคลยิ่งสำหรับการผลิตธนบัตรซึ่งเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศสืบไป ปัจจุบัน โรงพิมพ์ธนบัตร ธปท. แห่งใหม่ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘โรงพิมพ์ธนบัตร (พุทธมณฑล) สาย 7’ เปิดดำเนินการมาเกือบ หนึ่งทศวรรษแล้ว นับเป็นความภาคภูมิใจของ ธปท. และประชาชน ชาวไทยทุกคน ที่มีโรงพิมพ์ธนบัตรที่ทันสมัยระดับโลก ใช้เทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามาช่วยในการพิมพ์ และบริหารจัดการธนบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนในการใช้ธนบัตรได้อย่างมั่นใจ แต่ที่สำคัญ การออกแบบ ลวดลายอันงดงามบนธนบัตรไทยแต่ละมูลค่า ทั้งธนบัตรใช้หมุนเวียน และธนบัตรแบบพิเศษ ยังคงความประณีต พิถีพิถันด้วยกระบวนการ ที่ละเอียดอ่อน ละเมียดละไม ราวผลงานศิลปะชั้นสูง เพื่อถ่ายทอด ประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของบ้านเมืองผ่านธนบัตรที่ผลิต ด้วยมือคนไทยมาเกือบครึ่งศตวรรษ

 

 

ที่มาจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ