พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน!! สมเด็จพระเทพฯ เล่าความประทับใจ "ครูของข้าพเจ้า..ครูของแผ่นดิน" พระราชปณิธานของพ่อ สู่ "โรงเรียนพระดาบส" (คลิป)

Publish 2017-07-03 15:51:48

              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวง ร.๙ ของประชาชนชาวไทย ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาความรู้หลายแขนง ทรงเป็นนักคิด นักค้นคว้า แล้วยังทรงอธิบายถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทราบ และทรงส่งเสริมการค้นคว้าความรู้ กล่าวคือ..ทรงเป็นครูที่ดี เมื่อเสด็จออกเยี่ยมราษฎรมักจะทรงแนะนำผู้ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จถึงเรื่องต่างๆ เช่น การรักษาต้นน้ำลำธาร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์            ตัวอย่างของความเป็นครูของท่านที่เป็นประสบการณ์ คือ ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานโดยทางรถยนต์ เมื่อข้าพเจ้ามีอายุได้ประมาณ ๗-๘ ปี และได้โดยเสด็จในรถด้วย ก็มักจะทรงสอนข้าพเจ้าและพี่่ๆ ให้รู้จักวิธีการคำนวนเวลาจากระยะทางและความเร็ว สภาพภูมิประเทศที่เห็น ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะทรงสอนให้รู้จักดาวต่างๆ ในท้องฟ้า...
 

           เมื่อเรียนภูมิศาสตร์ แทนการท่องหนังสืออย่างเดียว ก็ทรงส่งเสริมให้ดูสภาพต่างๆ จากของจริงเทียบกับแผนที่ แม้แต่เมฆก็ไม่ได้ให้ท่องแต่เพียงชื่อในหนังสือเท่านั้น..ทรงสอนให้ดูเมฆจริงๆ เลย

 

            วิธีการสอนอย่างนี้...ไม่ได้ทรงทำเฉพาะกับลูกเท่านั้น ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาวิชาความรู้ พระราชปณิธานนี้จะเห็นได้ชัดจากโครงการหนึ่ง..."โรงเรียนพระดาบส"


              โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 มีวัตถุ ประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้น ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และ และประเทศชาติ

 

              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน กระแสพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า วิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการและต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต โครงการพระดาบส จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2532

        

 

 

ที่มาจาก : เพจ ตามรอยพ่อ

จาก "ดุจดวงตะวัน" พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลและภาพบางส่วนจาก phradabos

MThai News

ขอบคุณคลิปจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

                             โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนพระดาบสติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ