ด้วยน้ำพระทัยแห่งองค์ราชินี!! ๒๑ กรกฎาคม วันก่อตั้ง ศูนย์ศิลปาชีพ ศิลป์แห่งแผ่นดิน ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ !!

ด้วยน้ำพระทัยแห่งองค์ราชินี!! ๒๑ กรกฎาคม วันก่อตั้ง "ศูนย์ศิลปาชีพ" ศิลป์แห่งแผ่นดิน ใน "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" !!

Publish 2017-07-21 10:17:01

                   ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ในชนบท โดยการส่งเสริมอาชีพอื่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีการดำเนินงานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน
 

              ด้วยพระราชดำริในการก่อตั้งมูลนิธืส่งเสริมศิลปาชีพฯ นั้น มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งตามเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบทเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงเห็นชาวบ้านนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่ จึงทรงเล็งเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือในงานหัตถกรรมอยู่แล้ว จึงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน เพื่อได้มีรายได้ทดแทนกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรต้องเสียหาย ไม่ได้ผล อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ

 

             ในช่วงแรกสมเด็จพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวบ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ แล้วทรงรับซื้อเอาไว้ เป็นการสนับสนุน ฟื้นฟู และพัฒนาฝีมือการทอในเบื้องต้น เมื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพไประยะหนึ่ง ก็ได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น และได้ พระราชทานชื่อมูลนิธิว่า "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์" ผู้ถวายนามคือ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก" โดย ม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่ รองราชเลขาธิการ ได้คิดชื่อภาษาอังกฤษถวายว่า "The Foundation For the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen" มีชื่อย่อว่า SUPPORT และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิ โดยมีสำนักงานของมูลนิธิที่สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานทุนเริ่มแรกจำนวนหนึ่งล้านบาทถ้วน

 

             ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๑ คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พิจารณาเห็นว่า สมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ยึดศิลปาชีพเป็นอาชีพหลักกันมากมิได้ทำเป็นอาชีพเสริม และองค์ประธานมูลนิธิก็ทรงบริหารกิจการด้วยพระองค์เอง มิได้เป็นเพียงการพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของมูลนิธิจาก "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์" เป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Foundation of the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand ชื่อย่อว่า SUPPORT เช่นเดิม ปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วทุกภาค และมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

 


ศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ มีดังนี้

๑. ศูนย์กลางศิลปาชีพ ณ สวนจิตรลดา
๒. ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บางไทร อยุธยา
๓. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม สกลนคร
๔. ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บ้านจาร สกลนคร
๕. ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านทรายทอง สกลนคร
๖. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวยเดื่อ แม่ฮ่องสอน
๗. ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ลำปาง
๙. ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา ลำปาง
๑๐. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่

                ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จแม่แห่งปวงชนชาวไทยผู้อยู่เคียงข้างพ่อหลวงของปวงประชา ที่ทรงเป็นห่วงพสกนิกร ทั่วทั้งแผ่นดินมีพระประสงค์ที่จะให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดีกินดี นัว่าเป็นบุญของชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินที่มีคู่พระบารมีมิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน

 

 

 

ที่มาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ