อธิบดีกรมศิลป์ว่าไง!! เปิดข้อมูล ปรียะกิจ บูรณะพระปรางค์ พบกรรมการชื่อตรงกับบริษัทขี้โกงที่สคบ.ดำเนินคดี

อธิบดีกรมศิลป์ว่าไง!! เปิดข้อมูล "ปรียะกิจ" บูรณะพระปรางค์ พบกรรมการชื่อตรงกับบริษัทขี้โกงที่สคบ.ดำเนินคดี

Publish 2017-08-19 17:02:26

กรณีการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามที่ออกมาผิดแผกไปจากเดิมจนทำให้เกิดข้อกังขาของสังคมถึงกรรมวิธีและความโปร่งใส่ของขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ได้พบว่าการบูรณะดังกล่าวดำเนินการโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ว่าจ้าง และมีบริษัท ปรียะกิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 77/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 250 วัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางวัดได้ขึ้นป้ายบอกให้ทราบแล้วนั้น

คำถามคือ บริษัท ปรียะกิจ ที่เป็นผู้รับงานนั้นคือ บริษัทประเภทใด? มีความชำนาญการเป็นพิเศษหรือไม่ในการรับงานนี้

เพราะ พระปรางค์วัดอรุณฯไม่เพียงเป็นโบราณสถานที่เป็นสมบัติชาติเท่านั้น ยังเป็นถึงหน้าตาและสัญลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วยในประกาศกรมศิลปากร ได้ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมประมูลโครงการบูรณะวัดอรุณราชวราราม(ระยะ3) จำนวน 2 ราย ที่ได้ลดราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่าครั้งละ 60,000 บาทถ้วน ซึ่งปรากฏว่าบริษัทปรียะกิจได้ลดราคาจำนวน 2 ครั้ง ในวงเงิน 29,880,000 ภายในระยะเวลา 30 นาที ซึ่งทางคณะกรรมการประกวดราคาจ้างฯได้พิจารณาเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุด จึงเห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤกศจิกายน 2557 (ประกาศณ.วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ลงนามโดย นายบวรเวช รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร)

เมื่อสืบค้นข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมพบว่า บริษัท ปรียะกิจ จำกัดนั้น ระบุที่ตั้งอยู่ที่ 1293/116 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ นั้น จดทะเบียนนิติบุคคลเป็น บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ในหมวดธุรกิจ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์คือ "รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน" โดยมีชื่อกรรมการคือ 1.นายวิเชียร สะไบบาง 2.นายพงษ์ศาสตร์ ปรียะพานิช และ 3.นางสาววรางค์ศิริ วิริยะศิริกุล

แต่เมื่อค้นข้อมูลต่อไปถึงตัวกรรมการบริษัทดังกล่าวพบข้อสังเกตุที่น่าสนใจว่า หนึ่งในกรรมการบริษัท คือ นายวิเชียร สะไบบาง มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่กำลังรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่ตําบลช่องด่าน อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ลำดับ 265!!

ทำไมกรรมการบริษัทที่รับงานใหญ่ระดับเป็นหน้าเป็นตาของแผ่นดิน จึงปรากฏมีชื่อเป็นคุณลุงแก่ๆที่กำลังรับเบี้ยคนชราจากรัฐ!!

เท่านั้นยังไม่พอ ปรากฏว่ากรรมการของบริษัทปรียะกิจอีกคน คือนางสาววรางค์ศิริ วิริยะศิริกุล นั้น มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ดำเนินคดีอยู่! ...นั่นคือ บริษัทวรางค์ศิริ วิริยะศิริกุล และนายเสรี วิริยะศิริกุล ซึ่งดำเนินโครงการวรางค์ศิริ

ซึ่งข้อมูลบริษัทวรางค์ศิริ วิริยะกิจ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ระบุเป็นบริษัทจำกัด ดำเนินกิจการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการจำหน่าย มีชื่อ นายสุฤชา วิริยะศิริกุลและนายเสรี วิริยะศิริกุล เป็นกรรมการ

ทำไมชื่อของกรรมการบริษัทปรียะกิจที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ จึงเป็นชื่อเดียวกันกับบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยสคบ.และถูกสคบ.มีมติให้ดำเนินคดีอยู่!!

มีหนำซ้ำ ยังมีคนนามสกุลเดียวกันคือ วิริยะศิริกุล ร่วมเป็นกรรมการบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำที่ว่านั้นด้วย

(รายชื่อบัญชีผู้สูงวัยที่มีชื่อนายวิเชียร สะไบบาง กก.บริษัท ปรียะกิจ ปรากฏในลำดับที่ 265)

(ชื่อบริษัท วรางค์ศิริ วิริยะกิจ และนายเสรี วิริยะศิริกุล ที่สคบ มีมติให้ดำเนินคดี ที่ตรงกับชื่อกก.บริษัท ปรียะกิจ คือ นางสาววรางค์ศิริ วิริยะศิริกุล)


เรื่องนี้ยังไม่สาวโยงไปถึงความไม่โปร่งใสใดๆ แต่เป็นเรื่องที่ อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ลงนามต้องมีคำตอบและชี้แจงสังคมให้เป็นที่กระจ่างในคำถามต่อไปนี้

1. บริษัทปรียะกิจ เป็นเพียงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง! ใช่หรือไม่? มีความชำนาญเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมไทยหรือไม่? ทำไมบริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงได้รับเลือกให้มารับผิดชอบงานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเช่น พระปรางค์วัดอรุณฯ

2. ทำไมกรรมการบริษัทปรียะกิจคือ นายวิเชียร สะไบบางถึงมีชื่อในบัญชีผู้สูงวัยที่รับเบี้ยยังชีพคนชราจากรัฐ?

3. ทำไมกรรมการบริษัทอีกคนคือ นางสาววรางค์ศิริ วิริยะศิริกุล ถึงมีชื่อนามสกุลเดียวกับบริษัทที่ถูกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นบัญชีดำและมีมติเอาผิดในการดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรโครงการวรางค์ศิริ และยังปรากฏว่าผู้เกี่ยวข้องนั้นเป็นคนในตระกูลเดียวกันคือ วิริยะศิริกุล ทั้งสิ้น?

ขอคำตอบชัดๆ ให้สังคมกระจ่าง สบายใจกันทุกฝ่าย หรือ ท่านรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมศิลป์จะช่วยตอบด้วยอีกคนก็ดี

บทความพิเศษ โดย ดร.เวทิน ชาติกุล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน