การศึกษาศาสนา ย่อมเป็นฐานแห่งความเจริญงอกงามทางสติปัญญา อันจะนำพาตนและนำพาสังคมส่วนรวมไปสู่ความพ้นทุกข์ พระโอวาทพระสังฆราช

Publish 2017-09-07 15:50:30

ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ได้ประทานคติธรรม แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

  

คำว่า "ศาสนา" มีความหมายว่า "คำสั่งสอน" ดังนั้น การที่บุคคลเข้ามาศึกษาเรียนรู้ศาสนธรรมคำสั่งสอนอย่างเป็นระบบ ตามวิธีทางวิชากาสมัยใหม่ที่เรียกว่าศาสตร์ ย่อมก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายสถาน เพระสังคมย่อมไม่อาจแสวงหาสันติสุขเรียบร้อยได้โดยแท้ หากว่าปราศจากการประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมคุณสมบุติเบื้องต้นของความเป็นพลเมืองที่บรรพชนไทยสั่งสมอบรมมาช้านานจึงได้แก่การนับถือศาสนา หมั่นศึกษาอบรมตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมของศาสนา และสามารถประพฤติปฏิบัติตนบนหลักคุณธรรมแห่งศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้อง

 


บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาสาขาศาสนศึกษา ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ดีในเรื่องศาสนาต่างๆ ตามที่ได้ศึกษามาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ท่านทั้งหลายจะหยุดความสนใจใฝ่ศึกษาเพียงเท่านี้มิได้ ด้วยการศึกษาอบรมในทางศาสนา ย่อมเป็นมูลฐานแห่งความเจริญงอกงามทางสติปัญญา อันจะนำพาตนและนำพาสังคมส่วนรวมไปสู่ความพ้นทุกข์ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนจงมีฉันทะความพอใจในการศึกษาเล่าเรียนยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ว่าจะในระบบการเรียนการสอนแบบหลักสูตรหรือการเรียนรู้อบรมนอกชั้นเรียนก็ตาม

ขออำนวยพรให้ผู้ที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จงบริบูรณ์ด้วยสรรพกำลังในอันที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางสุจริต เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติและโลกนี้สืบไป เทอญ.

 

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีราราม

๖ กันยายน ๒๕๖๐

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

ติดตามข่าวอื่นๆ