นิมิตอัศจรรย์!! หลวงพ่อจรัญ สนทนากับ พระภิกษุพระเจ้าตากสิน เล่าความจริงเกี่ยวกับพระราชประวัติ..ที่มีพระราชมารดาของพระองค์เท่านั้นที่รู้ !!

Publish 2017-09-13 15:34:41

          พระธรรมสิงหบุราจารย์ นามเดิม จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ฐิตธมฺโม เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

          ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการฝึกวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ - ยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย 

 
           สำหรับเรื่องนิมิตของหลวงพ่อจรัญเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นก็นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความโด่งดังมาก ซึ่งเล่ากันมาว่า ครั้งหนึ่งในปี ๒๕๒๘ เวลาสองยาม หลวงพ่อจรัญและพระสัทธาวิหาริกของท่านได้พบพระอาคันตุกะสองรูปเดินทางมายังวัดอัมพวัน องค์หลวงพ่อจรัญเองเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะมีแขกสำคัญมาเยือนจึงยืนรออยู่ก่อนที่หน้าโบสถ์ แขกคนสำคัญดังกล่าวคือ หลวงปู่ใหญ่หรือพระในดงซึ่งเชื่อกันว่าท่านคือหลวงปู่โลกอุดร ท่านนี้มีศักดิ์เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ ท่านที่สองที่มาด้วยคือพระภิกษุพระเจ้าตากสิน

          หลังจากทั้ง ๔ ท่านคือหลวงพ่อจรัญกับพระสัทธาวิหาริกและหลวงปู่โลกอุดรกับพระภิกษุพระเจ้าตากสินทั้งหมดร่วมสนทนากัน ทั้งหมดเป็นไปอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง พระภิกษุพระเจ้าตากสินนั้นกล่าวกับหลวงพ่อจรัญว่า ให้พูดจาเป็นอันเองไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ เพราะต่างคนก็ต่างอยู่ในความเป็นสมณะเพศ ต่างเป็นผู้ออกจากสมมุติ เป็นผู้ตัดความหลงจากวัฏฏสงสารเหมือนกัน อีกประการหนึ่งจะยึดเอาตัวท่านสมเด็จพระเจ้าตากสิน ว่าเคยเป็นพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้ เพราะหลวงพ่อจรัญเองก็ระลึกได้ว่า ๗ ชาติมาแล้วที่ตนเองก็เคยเกิดเป็นกษัตริย์เช่นกัน 

 

    

          หลวงพ่อจรัญ ได้ถามถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งแต่ตอนประสูติว่ามีความเป็นมาเช่นไรกันแน่ พระภิกษุพระเจ้าตากสิน กล่าวว่าท่านเองเป็นลูกคนหนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กับสนมชาวจีนชื่อไหฮอง ตอนนางไหฮองตั้งท้องพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ไม่ทราบเรื่อง

         ต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้พระราชทานนางไหฮองให้ไปเป็นเมียเจ้าสัวชาวจีนผู้หนึ่ง นางไหฮองได้สามีใหม่เป็นชาวจีนและเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยก็เปลี่ยนเรื่องราวเสียใหม่ว่า บิดาชื่อไหฮอง มารดาชื่อนกเอี้ยง แต่ความจริงนางนกเอี้ยงที่กล่าวนั้นไม่มีตัวตนเป็นเพียงการแต่งเรื่องแต่งตัวละครขึ้นมาปิดบังความจริงเท่านั้น การกำเนิดของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นความลับมากพระราชบิดาคือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ไม่ทราบ พระเจ้าอุทุมพร พระเจ้าเอกทัศน์ก็ไม่ทราบ มีแม่ของท่านเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมด 
    

 

               สำหรับพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในทางพิธีการ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ขณะพระชนมายุได้ ๓๔พรรษา พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เมื่อมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ทรงครองราชย์นานถึง ๑๕ ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น ๓๐ พระองค์

              พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานาม "มหาราช"


คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน

บทที่ ๑ (เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป) 
ตั้งนะโม ๓ จบ  จุดธูป ๑๙ ดอก 

" โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะ ตุภะวัง สัพเพศัตรู วินาส สันติ โอม สิโน ราชา เทวะ นะมา มิหัง" (๓ จบ) 
 
บทที่ ๒ (เหมาะสำหรับเหล่านักรบ) 
นะโม ๓ จบ 

"ปู่ตาก ตะอุ อิตัง ตากสิน ราชะ โยตังอิ นะ โม พุทธ า ยะ " (๓ จบ)

บทที่ ๓ 

"โอม นะโม มหาตากสิโน มหาพุทโธ ราชชะสีโห นะโม พุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง พุทธะอะระหัง พุทธังปะสิทธิเต (เม) ธัมมังปะสิทธิเต (เม) สังฆังปะสิทธิเต (เม) มหาเทวัง ปะสิทธิเต (เม) ฮิเร ฮิเร คุรู คุรู หุลุ หุลู สวาหายะ"

วิธีบูชา

ใช้ธูป ๑๖ ดอก , หากขอพรใช้ ๙  ดอก หากเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วให้ใช้ ๑๙ ดอก 

ของที่ใช้ไหว้ : มาลัยมะลิ,จำปี,ดอกแก้

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ เปิดตำนานหลวงปู่เทพโลกอุดร คือพระอาจารย์สอนกรรมฐานพระเจ้าตาก โดย ทิพยจักร

                           https://th.wikipedia.org/wiki/พระธรรมสิงหบุราจารย์_(จรัญ_ฐิตธมฺโม)

                           https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

                  

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ