ที่สุดแห่งพระราชโอวาท ในเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ !!! ทรงพระราชทานแด่ หมอ พยาบาล อย่าเห็น "เงิน" สำคัญกว่า "จริยธรรม" !!! #ทรงพระเจริญ

Publish 2017-09-25 11:43:19

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๑๑๓ คน เฝ้า ถวายคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๐โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ด้วย ซึ่งตอนหนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ แพทย์และพยาบาล ดังนี้

“อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทนทุกข์ทรมานมาก่อนหน้านี้ อาชีพแพทย์ หมอ พยาบาล อาชีพนี้ประชาชนให้ความนับถือ เชื่อถือ เคารพอย่างมาก เพราะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น แต่ห้วงเวลานี้ สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไป ด้วยตัวของหมอ พยาบาลเอง ที่เห็นเงินตราสำคัญกว่าวิชาชีพ ความไว้วางใจของประชาชน อยากให้คนเคารพต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมีจริยธรรม ดำรงอยู่ให้ถือหลักเมตตากรุณาเป็นหลัก”


อ้างอิงข้อมูลจาก : INN


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน