“มนุษย์ในปัจจุบันมีทักษะในการหาเหตุผลด้อยลง” สมเด็จพระสังฆราช แนะ กสทช. ต้องเข้าใจปัญหานี้เพื่อให้ การทำงานเกิดประสิทธิภาพ

Publish 2017-10-06 13:32:30

วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นปีที่ ๖

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่าการสื่อสารเป็นธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ แต่ก็น่าคิดอยู่ไม่น้อย ที่การสื่อสารอาจถูกใช้พัฒนาสังคมก็ได้ หรือในบางครั้งก็อาจถูกใช้เป็นเครื่องทำลายสังคมให้วิบัติย่อยยับไปก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคนี้ที่บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี

 

แม้สารที่ส่งหากันจะมีลักษณะทั้งสองแบบ คือแบบที่จรรโลงใจ จรรโลงปัญญา และลักษณะที่ยุยงบ่อนทำลาย ไม่ได้ต่างจากการสื่อสารในสังคมยุคก่อนก็จริง แต่ทักษะความสามารถของมนุษย์ ในการคัดกรองข่าวสาร การมีสติยับยั้งชั่งใจ ใคร่ครวญหาเหตุหาผลที่ถูกต้อง กลับด้อยคุณภาพน้อยลง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม จึงจำเป็นต้องเข้าใจปัญหานี้ และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีพื้นฐานอารมณ์ต่างๆ กัน ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงจำแนกบุคคลผู้มีจริตนิสัยต่างๆ กันไว้ ๖ จำพวก

คนบางคนชอบสวยงาม เรียกว่าพวกราคจริต คนบางคนชอบใช้อารมณ์ หุนหันพลันแล่น มักโกรธ เรียกว่าพวกโทสจริต คนบางคนก็ปกติลุ่มหลงเร็ว ขาดความรู้ เชื่ออะไรผิดๆ โดยง่าย เรียกว่าพวกโมหจริต คนบางคนก็มีความเชื่อความศรัทธาโดยขาดปัญญา เรียกว่าพวกศรัทธาจริต คนบางคนก็มีปกติใช้วิจารณญาณ ก่อนรับฟัง เรียกว่าพวกพุทธิจริต และคนบางคนก็จัดอยู่ในพวกคิดมาก กังวลมาก หาข้อยุติได้ยาก เรียกว่าพวกวิตกจริต

ด้วยเหตุนี้ จึงทรงแนะนำวิธีเจริญพระกรรมฐานต่างๆ กัน เป็นคู่ปรับกับแต่ละจริต เพื่อการดำเนินชีวิตไปบนวิถีทางที่เหมาะสม บรรลุถึงปัญญาได้โดยง่าย

การจำแนกจริตนิสัยของบุคคลเช่นนี้ แม้พระพุทธองค์ได้ประทานแนวทางไว้เพื่อการเจริญพระกรรมฐาน แต่ท่านทั้งหลาย ถึงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในทางโลก ก็ยังอาจน้อมนำมาพิจารณา เพื่อใช้กำหนดวิธีทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ จัดเป็นพระกรรมฐานในชีวิตประจำวัน มีประโยชน์มหาศาล

ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถน้อมนำมาพิจารณาสภาพสังคมปัจจุบัน ที่มีผู้สื่อสาร และผู้รับสาร ซึ่งมีจริตต่างๆ กันได้ ถ้าท่านทั้งหลายรู้เท่าทันจริตนิสัยของบุคคลแล้ว ก็เท่ากับว่าท่านมีแนวทางที่จะพยากรณ์ และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาตมาเห็นว่าคุณสมบัติเช่นนี้แล เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับบุคคลและหน่วยงานเช่น กสทช.


 

ที่มา : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน