ห้ามนำโดรนขึ้น บินเหนืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ!! ใครฝ่าฝืนทหารมีสิทธิสอยร่วง พร้อมระวางโทษ ถูกปรับสี่หมื่นบาท!!

ห้ามนำโดรนขึ้น บินเหนืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ!! ใครฝ่าฝืนทหารมีสิทธิสอยร่วง พร้อมระวางโทษ ถูกปรับสี่หมื่นบาท!!

Publish 2017-10-08 07:52:39

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ดังนี้
ตามที่ได้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเขตพื้นที่โดยรอบนั้น เนื่องจากตาม ข้อ ๕(๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตกำกัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication - Thailand หรือ AIP Thailand) และห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนชุมนุมอยู่

เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า บริเวณพระบรมมหาราชวังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเขตพื้นที่โดยรอบในรัศมี ๑๙ กิโลเมตร เป็นเขตกำกัดในการทำการบินตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย ฉะนั้น จึงห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) เข้าไปในบริเวณเขตพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่กินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๗๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ ตามมาตรา ๑๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ทั้งนี้ พื้นที่ในรัศมีดังกล่าว เป็นพื้นที่ห้ามบินหากไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว แม้ไม่ใช่ช่วงพระราชพิธีฯติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

ติดตามข่าวอื่นๆ