สุดชื่นใจ !!! ดุสิตโพลชี้...จากผลสำรวจ วัยรุ่น เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ อยากลอยกระทงกับครอบครัวมากสุด !!!

สุดชื่นใจ !!! ดุสิตโพลชี้...จากผลสำรวจ วัยรุ่น เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ อยากลอยกระทงกับครอบครัวมากสุด !!!

Publish 2017-11-04 11:01:03

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับ ประเพณีลอยกระทง ปี 2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,252 คนทั่วประเทศ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 91.02 ทราบว่าประเพณีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พ.ย.
ทั้งนี้ เมื่อสอบถามว่าตั้งใจจะชวนใครไปลอยกระทง พบว่า ร้อยละ 64.39 ชวนครอบครัว พ่อแม่/ปู่ย่า/ตายาย/ญาติพี่น้อง ไปลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 44.60 ชวนเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน และร้อยละ 30.15 ชวนคนรัก โดยประชาชนร้อยละ 84.40 จะใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม


เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงวัตถุประสงค์ในการลอยกระทง ร้อยละ 88 บอกว่า เพื่อบูชาพระแม่คงคา เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณน้ำ และร้อยละ 78.16 คิดว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกมีโอกาสทำกิจกรรมด้วยกัน รองลงมา ร้อยละ 60.63 คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และสนุกสนานร่วมกับ และร้อยละ 58.55 คุณค่าต่อสังคม ทำให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม

อ้างอิงข้อมูลจาก - มหาวิทยาลัยสวนดุสิตติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง