เลิกเสียที ประเภทมาบวชแก้บน... มหาเถรเอาจริง!! ใครคิดจะบวชพระต้องจริงจัง ธำรงไว้ซึ่งพระธรรม #มารศาสนาจงสิ้นไป

เลิกเสียที ประเภทมาบวชแก้บน... มหาเถรเอาจริง!! ใครคิดจะบวชพระต้องจริงจัง ธำรงไว้ซึ่งพระธรรม #มารศาสนาจงสิ้นไป

Publish 2017-12-01 18:35:42

วันนี้ในเพจ Siriwanna Jill – New ได้มีการโพสมติเร่งด่วนของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30พ.ย.ที่ผ่านมา ให้เจ้าคณะในต่างจังหวัด หรือพระระดับปกครองในทุกท้องที่ ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดไม่ต้องรอมติที่ออกมา 
โดยทางเพจ Siriwanna Jill – New  ได้โพสข้อความว่า
“ที่ประชุมมหาเถรสมาคม 30 พ.ย.60 .มีมติแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ และพระอุปัชฌาย์ เข้มงวดพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม รวมถึงเรื่องการคัดกรองคนเข้ามาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนา โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้มีผลโดยทันที โดยไม่ต้องรอรับรองผลการประชุม
มส.ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงาน ในการร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่ โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำว่า จะต้องบวชกี่วัน รวมถึงหลักสูตรที่จะต้องให้พระใหม่ ได้ศึกษาระหว่างการบวช ด้วย ซึ่ง มส.ได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิต พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก พระพรหมโมลี ดำเนินการร่างหลักสูตรให้เสร็จภายใน 20 วันและนำเข้ารายงาน มส.ต่อไป
การที่ มส.มีมติ สืบเนื่องจาก การประชุม มส. 20 พ.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ทรงปรารภในที่ประชุมว่า สมควรที่ มส.กำหนดวิธีดำเนินการให้พระภิกษุ สามเณร ประพฤติปฏิบัติตนให้มั่งคง ในพระธรรมวินัย สมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คณะสงฆ์เป็นที่นับถือต่อสังคมไทย ซึ่ง มส.ได้รับสนองพระปรารภโดยได้ออกเป็นมติ ดังนี้
1.ให้พระสังฆาธิการทบทวนปฏิบัติตามกฎ มส.ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กฎ มส.ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้แก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์ จะได้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
2.ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ เพิ่มความเข้มงวดกวดขัน ในการปกครอง ควบคุมสอดส่องดูแลอบรม พระภิกษุสามเณรในปกครอง ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎ มส. มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วน คัดครองผู้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบท
3.ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจ และทางสติปัญของประชาชน และบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
4.ให้เลขาธิการ มส.แจ้งพระสังฆาธิการทุกระดับ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพระสังฆาธิการไม่ปฏิบัติการ เจ้าคณะผู้ครองสามารถพิจารณาโทษตามจริยาพระสังฆาธิการได้ทันที

 ขอขอบคูณที่มา FB : เพจเพจ Siriwanna Jill – New
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ