เผยแพร่บารมีไปทั่วโลก!! วธ. เตรียมเสนอ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" ต่อองค์การยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก #แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม !!

Publish 2018-02-01 10:48:04


            จากกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมผลงานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ในปี 2562 หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย

            พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมา โดยลูกศิษย์เรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็น พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า หรือ พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า สืบมาจนปัจจุบัน             นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลการหารือเตรียมเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยด้านวัฒนธรรมเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้รวบรวมและจัดทำข้อมูลประวัติและผลงานบุคคลสำคัญ ในประวัติศาสตร์ไทยด้านวัฒนธรรมเพื่อเสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลกจำนวน 4 รายชื่อ ได้แก่ พระยาโบราณราชธานินทร์ ผู้บุกเบิกการค้นคว้าทางโบราณคดีของเมืองอยุธยา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับการยกย่องจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย นายไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงและนักเขียนบทละครที่มีผลงานที่มีชื่อเสียง อาทิ เพลงค่าน้ำนม มนต์รักลูกทุ่ง โลกนี้คือละคร และพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์ และกวีเอกของไทย จากพระนามแฝง “น.ม.ส.” ที่ได้ทรงนิพนธ์บทร้อยกรองและร้อยแก้วที่สำคัญของประเทศ อาทิ จดหมายจางวางหร่ำ นิทานเวตาล กนกนคร สามกรุง            ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดรวบรวมประวัติและผลงานเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการยูเนสโก ที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอยูเนสโก ในการการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 ช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 2562 เบื้องต้นจะดำเนินการเสนอ 2 รายชื่อ คือ พระยาโบราณราชธานินทร์ และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ส่วนนายไพบูลย์ บุตรขัน จะเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาในการประชุมในปี 2564 และพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จะเสนอให้พิจารณาในปี 2568

            นอกจากนี้ถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว หลวงปู่มั่นจะเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ทีได้รับเกียรติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทย โดยพระสงฆ์รูปแรกคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพระสงฆ์รูปที่ 2 ที่ได้รับเกียรตินี้ก็คือ ท่านพุทธทาสภิกขุนั่นเอง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน