เผยแพร่บารมีพระสงฆ์ไทย!! ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของ พระสงฆ์ไทย ๓ รูป สู่การเป็น "บุคคลสำคัญของโลก" ที่ได้รับการยกย่องจาก "ยูเนสโก" !!

Publish 2018-02-01 17:02:22

         จากกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมผลงานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ในปี ๒๕๖๒ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย            ในปี พ.ศ. 2533 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2533 นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรตินี้

            ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ พระสงฆ์รูปที่ ๒ ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก


             นอกจากนี้ถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว หลวงปู่มั่นจะเป็นพระสงฆ์รูปที่ ๓ ทีได้รับเกียรติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน