เปิดคาถาบูชาพระราหู พร้อมวิธีเตรียมของไหว้อย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดโชคลาภ ไหลมาดังวาริน ชีวิตประสบความสำเร็จ มีโอกาสร่ำรวยได้!!

เปิดคาถาบูชาพระราหู พร้อมวิธีเตรียมของไหว้อย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดโชคลาภ ไหลมาดังวาริน ชีวิตประสบความสำเร็จ มีโอกาสร่ำรวยได้!!

Publish 2018-02-28 13:57:14


ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือที่มักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์-อมจันทร์ 

พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ เขียนไว้ว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ ๑ และอสุรินทราหูจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนารทะที่ ๕



การไหว้ราหูโดยความเชื่อมักจะทำให้เกิดโชคลาภ และความสำเร็จ ซึ่งมีโอกาสร่ำรวยด้วยการบูชาพระราหู ซึ่งการบูชาพระราหูจะนำความสำเร็จและโชคอย่างดีที่สุด
ดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ 12 ดังนั้นสามารถจัดของไหว้ 8 หรือ 12 อย่างแล้วแต่ศรัทธา ของไหว้ควรประกอบไปด้วย

1 ของคาว เช่นไก่ดำหรือซุปไก่

2 ของหวานหรือผลไม้ เช่น ขนมสีดำ,ข้าวเหนียวดำ,องุ่นดำ

3 เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ,น้ำอัดลมสีดำ

สาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้เพราะเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่สามารถหาของได้เหมือนกัน ของบางอย่างมีราคาถูกแพง ดังนั้นดีที่สุดคือการหาของที่สะดวกและพอเหมาะกับสตางค์ในกระเป๋า ส่วนจำนวนธูปให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้ ถ้าไหว้ 8อย่างก็ใช้ธูป 8 ดอก

ขั้นตอนในการไหว้

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดธูปเทียนแล้วเริ่มด้วยบทสวดพระราหู

(ตั้งนะโม ๓ จบ)
#บทสวดบูชาพระราหู
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ 
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ 
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ 
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ 
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ 
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ



#พระคาถาสุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ
พระคาถาจันทบัพพา
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
เสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ
กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย
คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ
จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขมะจะฯ
คาถาบูชาพระราหู(สวด 12 จบ)
คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล)ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8หรือ12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า (อธิฐานเรื่องอื่นๆที่ปรารถนา)
เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ก่อนที่จะทานของไหว้แต่ละอย่าง

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำทั้ง 3 ข้อข้างบนนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาและจริตของแต่ละคน บางคนอาจจะชอบทำบุญ บางคนอาจจะชอบไหว้พระราหูที่บ้าน บางคนอาจจะทำครบทั้ง 3 ข้อหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ ทั้งหมดนี้ไม่มีใครผิดใครถูก ถ้าเรามั่นใจว่าได้ประกอบกรรมดีอยู่เสมอ ประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรม ความดีจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้กับทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กระดาน บอกบุญ หล่อพระ

ภาพจาก : อินเตอร์เน็ต



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว