สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เปิดรักษาพยาบาลฟรี ๑ วัน รับยาฟรี ๓ วันแก่คนยากไร้ชาวอินเดีย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เปิดรักษาพยาบาลฟรี ๑ วัน รับยาฟรี ๓ วันแก่คนยากไร้ชาวอินเดีย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Publish 2018-04-03 11:33:14

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๑

วัดไทยไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ภายใต้การดูแลของ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส นำ Rajanikant Mani Tripathi ส.ส. จังหวัดกุศินาคาร์ เป็นประธานเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่คนยากไร้ชาวอินเดียท้องถิ่น เมืองกุสินารา ฟรี ๑ วัน รับยาฟรี ๓ วัน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์การบำเพ็ญกุศลในแดนพุทธภูมิ ได้อธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ต่างสำนึกในพระมหากุรณาธิคุณที่ทรงมีต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้าในพระมหาเจดีย์ ทรงยกฉัตรพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ทรงยกฉัตรพระพุทธสยัมภูญาณ พระประธานภายในพระอุโบสถ กับทั้งทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาค เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานโครงการภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ภาพจากหนังสือพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา


นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยปราศจากโรคาภาสอันจะรบกวน สถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรไทยทั่วล้าตราบนิรันดร์เทอญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Namaste Dhamma


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน