ใครๆก็อยากมีเสน่ห์แบบหมอภาคย์!  หลักธรรม 4 ประการ ที่สร้างเสน่ห์ให้กับ “หมอภาคย์ โลหารชุน” ที่คุณก็ทำได้?!

ใครๆก็อยากมีเสน่ห์แบบหมอภาคย์! หลักธรรม 4 ประการ ที่สร้างเสน่ห์ให้กับ “หมอภาคย์ โลหารชุน” ที่คุณก็ทำได้?!

Publish 2018-07-18 15:44:44


นับได้ว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างมาแรง สำหรับ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน หรือ หมอภาคย์  ที่ชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่จากภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งแม้ว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่เสียงชื่นชมของคนโดยส่วนมากก็ยังไม่จางหาย เพราะอีกหลายแง่มุมของหมอภาคย์ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวและการทำงาน จะเห็นว่าหมอภาคย์ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมในทุกๆสถานการณ์… 

 อีกทั้งบุคลิกภาพที่ดี สง่าผ่าเผย รอยยิ้มที่จริงใจ อุปนิสัยของการชอบช่วยเหลือผู้อื่น ความนอบน้อมถ่อมตน ความเสมอต้นเสมอปลาย การพูดจาที่ไพเราะ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น และเป็นเสน่ห์ของหมอภาคย์ที่มัดใจคนส่วนมากให้ชื่นชอบและชื่นชม  จึงเกิดปรากฎการณ์หมอภาคย์ฟีเว่อร์ เป็นกระแสอย่างมากในเวลานี้   จนทำให้หมอภาคย์กลายเป็นไอดอลของใครหลายคน

การมีเสน่ห์และเป็นที่รักของคนโดยทั่วไปนั้น ใครๆก็สามารถทำได้อย่างหมอภาคย์ โดยนำธรรม 4 อย่างที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4  หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น มาปรับใช้กับตัวเราเองเพื่อให้เกิดเสน่ห์เป็นที่รักของคนอื่นได้ไม่ยาก  

 สำหรับหลักธรรม  ๔ ประการ ที่เรียกว่า “สังคหวัตถุ ๔” ปรากฏใน  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓

อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต สังคหสูตร พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่า

[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน

คือ ทาน การให้ ๑ เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ อัตถจริยา ความ

ประพฤติประโยชน์ ๑ สมานัตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ

การให้ ๑ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ ความประพฤติประโยชน์

ในโลกนี้ ๑ ความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอในธรรมนั้นๆ ตาม

สมควร ๑ ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก

ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้น

ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้มารดาหรือบิดาไม่

พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะเหตุที่

บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ฉะนั้น

พวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญ ฯ

 

การนำหลักธรรม ๔ ประการมาปรับใช้กับตัวเราเอง ทำได้ดังนี้

๑.ทาน คือ การสละออก การรู้จักการแบ่งปัน  ความโอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น ซึ่งคนที่รู้จักให้อย่างสม่ำเสมอก็มักจะมีเสน่ห์ในตัวเอง เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปได้ไม่ยาก เพราะการให้ทานถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจอีกประการหนึ่ง

.ปิยวาจา คือ วาจาไพเราะ หมายถึงคำพูดที่สุภาพ ถูกกาลเทศะ ไม่พูดจาก้าวร้าว ไม่พูดจาหยาบคาย ดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่น คำพูดที่ไพเราะน่าฟังนี้ จึงเป็นเสน่ห์ในตัวเอง  เป็นเครื่องผูกมิตร ผูกสัมพันธ์ไมตรี ให้ผู้อื่นรักใคร่ด้วยวาจา

.อัตถจริยา คือการทำตนให้เป็นประโยชน์ การรู้จักสงเคราะห์ผู้อื่น ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์  ไม่เห็นแก่ตัว จะทำให้เกิดเสน่ห์ในตัวเอง จนกลายเป็นที่รักของคนทั่วไป

.สมานัตตา คือ การรู้จักวางตนให้พอดี วางตนให้เหมาะสม ประพฤติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถือตัว ไม่ลืมตัว ไม่เย่อหยิ่ง ก็จะกลายเป็นเสน่ห์ในตัวเองที่มัดใจคนได้ง่าย ใครเห็นใครก็ชื่นชมชื่นชอบ

ทั้งนี้หากพิจารณาแล้ว … จะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติตนของหมอภาคย์ รวมอยู่ในหลักธรรม ๔ ประการ จึงไม่แปลกว่า ทำไม? หมอภาคย์จึงมีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ชื่นชม และถูกสรรเสริญจากคนทั่วไป

อย่างไรก็ดี หากใครที่อยากมีเสน่ห์แบบหมอภาคย์ ก็สามารถสร้างได้ โดยนำหลักธรรม ๔ ประการมาใช้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ แน่นอนว่าจะเกิดเสน่ห์ในตัวเองได้ไม่ยาก…  เพราะไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ไม่สำคัญ เท่ากับการประพฤติปฏิบัติตน… นี่แหละคือเสน่ห์ที่แท้จริง?!!!

 

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓

อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต สังคหสูตร http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=21&A=863&Z=876

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก : ภาคย์ โลหารชุน, และแฟนเพจ : Thai NavySEAL

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ