ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา เส้นเกศาแปรเป็นพระธาตุ!! จิตอันทรงพลัง ฟอกกิเลสได้ก็ฟอกสังขารได้เช่นกัน บูชาพระธาตุพระอริยะมงคลยิ่งแก่ตน

ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา เส้นเกศาแปรเป็นพระธาตุ!! จิตอันทรงพลัง ฟอกกิเลสได้ก็ฟอกสังขารได้เช่นกัน บูชาพระธาตุพระอริยะมงคลยิ่งแก่ตน

Publish 2017-08-28 15:59:26


(บทความพิเศษ โดย "ทิพยจักร")

 

เป็นที่พบเห็นกันเสมอว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าพระหรือฆราวาส ของที่เกี่ยวเนื่องกับสังขารท่านเช่น ผม เล็บ หรือกระดูกจะสามารถแปรเป็นพระธาตุได้ ในหลายกรณีพบว่าในส่วนของเกศานั้นมักแปรสภาพได้ตั้งแต่สมัยที่บุคคลท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่

การแปรสภาพของเส้นผมตลอดจนส่วนอื่นๆนั้นเป็นระดับของบุคคลที่บรรลุธรรมชั้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ ทั้งนี้ต้องเป็นพระอริยะเจ้าที่ชำนาญในฌานหรือเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและบางท่านอาจตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้ธาตุของตนเป็นพระธาตุเพื่อเป็นที่สักการะของมนุษย์และเทวดาเป็นไปเพื่อให้เกิดกุศลทำให้ผู้กราบไหว้ได้บุญเป็นทุนไปสู่สุคติภพ

การแปรสภาพของเส้นเกศามีหลายลักษณะดังนี้

1 แปรโดยเข้ามารวมกันจนเป็นก้อนกลม
2 แปรโดยเส้นเกศาขย่งตัวมาเกาะกันแล้วเกิดเป็นเม็ดพระธาตุขึ้นมา
3 เกิดพระธาตุเสด็จลงมาในเส้นเกศาที่เก็บไว้

 ส่วนลักษณะพระธาตุจากเส้นเกศานั้นมีหลากหลายลักษณะเช่นเป็นเม็ดดั่งก้อนกรวด เป็นแก้วใส เป็นสีขาวดั่งมะลิ

กล่าวกันว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อแผดเผากิเลสนั้นอำนาจจากทั้งทางด้านสมถะฌานและอำนาจจากการพิจารณาของปัญญานั้นนอกจากจะซักฟอกจิตให้บริสุทธิ์แล้วยังมีอานุภาพซักฟอกและแปรสังขารร่างกายให้เป็นธาตุหรือพระธาตุได้ด้วย ยิ่งท่านใดที่ผ่านการเพ่งพิจารณาสังขารมามากและทรงสังขารให้พลังจิตซักฟอกธาตุขันธ์ยิ่งทำให้เส้นผมหรือเล็บของท่านกลายเป็นพระธาตุได้ง่าย

 

ในภาพเป็นเส้นเกศาของหลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร เกิดแปรสภาพก่อนที่ท่านจะละสังขารเป็นเวลา ๓ ปี เป็นการแสดงถึงจิตตานุภาพของท่านทั้งเป็นเครื่องแสดงถึงปาฏิหาริย์แห่งการประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

นอกจากนี้ก็ยังมีเกศาของครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่แปรสภาพให้เห็นเป็นอัศจรรย์ธาตุที่เกิดจากการแปรของสังขารถือว่าเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ และถือว่าเป็นธาตุที่ได้ซึมซาบพลังบริสุทธิธรรมอันเกิดจากอำนาจทางด้านสมถะคืออำนาจจากฌาน ๑ถึงฌาน ๔ บางกรณีพระอริยะเจ้าบางท่านยังสามารถเจริญไปถึงอรูปฌาน และสิ่งสำคัญคือ อำนาจฝ่ายปัญญาวิมุตติอำนาจจากพลังแห่งวิปัสสนาที่เพ่งเพียรแผดเผาค้นคว้าหาทางแก้ไขอวิชชาจนสามารถถอดถอนกิเลสน้อยใหญ่ได้ทั้งปวง อำนาจจากสองฝ่ายนี้เมื่อซึมซาบลงไปในส่วนกายสังขารนอกจากทำให้สังขารเปลี่ยนแปลงยังทำให้ธาตุในส่วนนั้นๆ กลายเป็นวัตถุที่มีพลังเหนือโลก สามารถส่งรัศมีคุ้มครองหรือเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาตลอดจนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

 

ซึ่งอริยะธาตุหรือพระธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีพลังเย็นเกื้อกูลในการปฏิบัติธรรม ผู้ที่ได้เห็นได้กราบไหว้ย่อมเกิดแรงบันดาลใจในการหยุดทำความชั่ว อยากสร้างการกุศล ตลอดจนถึงมีกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงวิมุตติธรรมชั้นสูง ทั้งยังมีแรงดึงดูดที่จะนำพาให้พระธาตุองค์อื่นๆจากสถานที่ต่างๆ มาเสด็จอยู่รวมกันอีกด้วย

(รูปภาพเพิ่มเติมเพื่อประกอบบทความ เป็นพระเกศาธาตุ จาก จ.ลพบุรี และระยอง)

(บทความพิเศษ โดย "ทิพยจักร") ผู้คัดลอกกรุณาใส่เครดิตติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน