ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงรัชกาล ที่ ๙ ทรงผนวช

"ภูมิพโลภิกขุ" เมื่อในหลวงรัชกาล ที่ ๙ ทรงผนวช

Publish 2017-03-03 12:24:45

พระราชฉายาบัฏ ที่ 1582

 

เมื่อปี 2499 แต่ปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ล่วงไปแล้ว ในปีปัจจุบันที่ 2500 เมื่อ ณ วันจันทร์ สุรทินที่ 22 ตุลาคมมาส วัสสานฤดู ล่วงเวลา 4 นาฬิกา 23 นาที แต่เที่ยง ภิกษุ พระนามว่า ภูมิพละ อุปสมบทแล้วในพัทธสีมาแห่งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นล่วงเวลา 5 นาฬิกา 43 นาที แต่เที่ยง ทำทัฬหิกรรม ณ พัทธสีมาแห่งพระพุทธรัตนสถาน มีท่านสุจิตตะ เป็นพระอุปัชฌายะ ท่านอุฏฐายี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ฯ   ขอภูมิพลภิกษุนั้น จงทรงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้ว   อนึ่ง ขอภูมิพลภิกษุนั้น ทรงดำรงอยู่ในความเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก์ จงทรงอุปถัมภ์จัดแจงทะนุบำรุงเพื่อความงอกงามไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนา เทอญ ฯ

สมเด็จพระราชชนนี ทรงจรดพระกรรไกร หลังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499


ทรงเครื่องตามแบบผู้แสวงอุปสมบท เสด็จฯ เข้าสู่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499   ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เป็นการส่วนพระองค์ตามราชประเพณี  
สมเด็จพระราชชนนี ถวายผ้าไตรเพื่อทรงขอบรรพชา ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือไตรเข้าไปขอบรรพชาในท่ามกลางสงฆ์ต่อสมเด็จพระสังฆราช
 
สมเด็จพระสังฆราชถวายโอวาทสำหรับบรรพชา และถวายผ้ากาสายะ เพื่อได้ทรงครองอุปสมบท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ กลับเข้าในพระฉาก ทรงครองกาสาวพัสตร์ตามเพศบรรพชิต  พระโศภนคณาภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.9) แต่งพระองค์ถวาย    

เสด็จฯ ออกจากพระฉากเข้าสู่พระอุโบสถ รับสรณคมน์และศีลต่อสมเด็จพระสังฆราช   สำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้ว ทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัธยาจารย์  ถวายพระสมณนามว่า ภูมิพโล ทรงขออุปสมบท   พระสงฆ์ถวายการอุปสมบท โดยมี สมเด็จพระสังฆราช  (หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ ฉายา สุจิตฺโต ป.7)  วัดบวรนิเวศวิหาร   เป็นพระราชอุปัธยาจารย์   พระศาสนโศภน (จวน อุฏฐายี ป.9) วัดมกุฏกษัตริยาราม  เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์  ทูลซักถามอันตรายิกธรรม

 

เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์แล้ว  สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.9) วัดเบญจมบพิตร  พระอนุศาสนาจารย์ ถวายอนุศาสน์  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เฝ้าฯ ในพระราชวังดุสิต  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2499     Sathaporn Tnews.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
thaprajan.blogspot.com

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน